Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-54

RK-38-2015-54.doc  RK-38-2015-54pr01.pdf  RK-38-2015-54pr02.pdf  RK-38-2015-54pr03.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-38-2015-54
NázevFond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0021
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Obnova uličního průčelí RD, Franze Kafky 495, Třešť .
V rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 byla poskytnuta Františku Svobodovi, Josefa Hory 972, Třešť (dále jen příjemce ) dotace ve výši 92 900 Kč na realizaci projektu Obnova uličního průčelí RD, Franze Kafky 495, Třešť . Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 1. 2016 (smlouva je obsahem materiálu RK-38-2015-54, př. 1).
Dne 7. 12. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2016 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 4. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu
RK-38-2015-54, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0021 dle materiálu RK-38-2015-54, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0021 dle materiálu
RK-38-2015-54, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz