Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-35

RK-38-2015-35.doc  RK-38-2015-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-38-2015-35
NázevNávrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval5 Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 38/2015 dne 17. 12. 2015 Zpracova
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyúčtování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Usnesením č 1595/29/2013/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina o předložení žádosti o finanční podporu pro projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
S realizací projektu se započalo v dubnu 2014 po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28. 3. 2014, projekt byl dokončen v srpnu 2015. O výsledcích projektu byly rada kraje informovaná 14. 7. 2015 (usnesení č. 1295/22/2015/RK).
Projekt byl předfinancován z MV ČR - kraj obdržel průběžně na realizaci plánovaných výdajů 1 602 810 Kč. Celkové výdaje projektu byly 1 774 224 Kč, původně plánované výdaje 3 142 765 Kč.
Protože ministerstvo poskytlo na předfinancování projektu částku vyšší, než je 85% podíl z celkových výdajů projektu, je nutné přeplatek ve výši 34 156,27 Kč vrátit.
Návrh řešení Vzhledem ke shora uvedenému Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí odvod nevyčerpané dotace ve výši 34 156,27 Kč na Ministerstvo vnitra a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z odvodu nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vratku nevyčerpané dotace ve výši 34 156,27 Kč ze zvláštního účtu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu
RK-38-2015-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , související s vratkou nevyčerpaných prostředků ve výši 34 156,27 Kč.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz