Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2015, které se konalo dne 17. 12. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 12. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Piňose.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
67. Úhrada bezdůvodného obohacení v k.ú. Habry a související úkony
68. Předložení projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. do Operačního programu Zaměstnanost
69. Vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2015
 2. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu eMeDocS
 5. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 6. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Peněžní a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 8. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 9. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenici nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 10. Nájem movité věci s následnou koupí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 11. Souhlas s realizací investičního záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 13. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 14. ERP systém - vytvoření skupiny koordinátorů
 15. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 16. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 17. Strategie rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče Kraje Vysočina na období 2016-2020
 18. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
 19. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren
 20. Návrh na poskytnutí finančního daru pro klienty a pracovníka Domova Kopretina Černovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 21. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 22. 5. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 23. Předložení projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 24. Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace a předložení projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace
 26. Předložení projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 27. Závěrečná monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
 28. Předložení projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 29. Návrh na změnu tvorby a čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
 30. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 31. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb, stanovení platu
 32. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
 33. Stanovení platu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 34. Pravidla Rady Kraje Vysočina
 35. Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 36. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
 38. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
 40. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 41. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 42. Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 43. Prodej pozemku v k.ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná
 44. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská
 45. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 46. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k.ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 47. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu
 48. Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
 49. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - Dobrá Voda - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 50. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
 51. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-04-2015, mosty
 52. Veřejná zakázka na stavební práce: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
 53. Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - průtah
 54. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0021
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015
 56. Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
 57. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
 59. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
 60. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
 61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon, Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s porušením rozpočtové kázně v rámci OPVK
 63. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015
 64. Projekt Od myšlenky k výrobku 2
 65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod u projektu Od myšlenky k výrobku
 66. Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015
 67. Úhrada bezdůvodného obohacení v k.ú. Habry a související úkony
 68. Předložení projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. do Operačního programu Zaměstnanost
 69. Vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
 70. Rozprava členů rady

Usnesení 2323/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2324/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2015-02, př. 1, RK-38-2015-02, př. 2, RK-38-2015-02, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem;
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-02, př. 5, RK-38-2015-02, př. 6, RK-38-2015-02, př. 7;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-02.doc, RK-38-2015-02, př. 1, RK-38-2015-02, př. 2, RK-38-2015-02, př. 3, RK-38-2015-02, př. 4, RK-38-2015-02, př. 5, RK-38-2015-02, př. 6, RK-38-2015-02, př. 7, RK-38-2015-02, př. 8, RK-38-2015-02, př. 9

03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2325/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 496 571 Kč (ÚZ 35015 ve výši 393 400 Kč a ÚZ 35019 ve výši 103 171 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 82 022 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 226 400 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 45 000 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 59 249 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 83 900,00 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-38-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-03.doc, RK-38-2015-03, př. 1, RK-38-2015-03, př. 2

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu eMeDocS
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o průběhu realizace projektu eMeDocS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2326/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 550 550 Kč při současném zvýšení ostatních výdajů o částku 550 550 Kč (ÚZ 00502) na pořízení licencí pro modul vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-04.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

05. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2327/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-05.doc, RK-38-2015-05, př. 1

06. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2328/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-06.doc, RK-38-2015-06, př. 1

07. Peněžní a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2329/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2015-07, př. 1, RK-38-2015-07, př. 2, RK-38-2015-07, př. 3 a RK-38-2015-07, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-07.doc, RK-38-2015-07, př. 1, RK-38-2015-07, př. 2, RK-38-2015-07, př. 3, RK-38-2015-07, př. 4

08. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2330/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2015-08, př. 1, RK-38-2015-08, př. 2, RK-38-2015-08, př. 3 a RK-38-2015-08, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-08.doc, RK-38-2015-08, př. 1, RK-38-2015-08, př. 2, RK-38-2015-08, př. 3, RK-38-2015-08, př. 4

09. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenici nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2331/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 23. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-09.doc, RK-38-2015-09, př. 1

10. Nájem movité věci s následnou koupí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy s následnou koupí očního mikroskopu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2332/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu movité věci a smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vítězem zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky na dodávku operačního mikroskopu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-10.doc, RK-38-2015-10, př. 1

11. Souhlas s realizací investičního záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace uvedeného investičního záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2333/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru - přímé připojení k akademické síti Cesnet Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-11.doc

12. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem realizace nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2334/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci nových investičních záměrů Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • terapeutický ultrazvuk v předpokládané pořizovací ceně 56 000 Kč
 • terapeutický laser v předpokládané pořizovací ceně 131 000 Kč
 • elektrická sprchová židle v předpokládané pořizovací ceně 69 000 Kč
 • bipolární resektoskop - hysteroskop v celkové předpokládané pořizovací ceně 500 000 Kč
financovaných peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-12.doc, RK-38-2015-12, př. 1

13. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu aktualizace odpisových plánů pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2335/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 dle materiálu RK-38-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-13.doc, RK-38-2015-13, př. 1

14. ERP systém - vytvoření skupiny koordinátorů
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2336/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vytvoření skupiny koordinátorů jednotného ekonomického systému využívaného ve všech zdravotnických příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, která je složena ze zástupců odboru zdravotnictví a IT pracovníků vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina;
souhlasí
že tato skupina bude projednávat a schvalovat požadavky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na další rozvoj jednotného ekonomického systému dle platných Smluv o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému uzavřených se Sdružením OR;
ukládá
odboru zdravotnictví dvakrát ročně informovat radu kraje o významném rozvoji jednotného ekonomického systému.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-14.doc

15. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2337/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2015 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši 299 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-15.doc, RK-38-2015-15, př. 1

16. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2338/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví dle materiálů RK-38-2015-16, př. 1, RK-38-2015-16, př. 2, RK-38-2015-16, př. 3, RK-38-2015-16, př. 4, RK-38-2015-16, př. 5, RK-38-2015-16, př. 6, RK-38-2015-16, př. 7 a RK-38-2015-16, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-16.doc, RK-38-2015-16, př. 1, RK-38-2015-16, př. 2, RK-38-2015-16, př. 3, RK-38-2015-16, př. 4, RK-38-2015-16, př. 5, RK-38-2015-16, př. 6, RK-38-2015-16, př. 7, RK-38-2015-16, př. 8

17. Strategie rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče Kraje Vysočina na období 2016-2020
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informovali radu kraje o předložené strategie eHealth na období 2016 2020. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2339/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s tvorbou a základními tezemi strategie eHealth na období 2016 - 2020 dle materiálu RK-38-2015-17, př. 1;
ukládá
vedoucím odborů zdravotnictví, informatiky a sociálních věcí dvakrát ročně informovat radu kraje o stavu plnění strategie eHealth v období 2016 - 2020.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-17.doc, RK-38-2015-17, př. 1

18. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2340/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 19/15 dle materiálu RK-38-2015-18, př. 1.
odpovědnost: OI, OddPKŽÚ.
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-18.doc, RK-38-2015-18, př. 1

19. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vyhlášení výše uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2341/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-19, př. 1;
 • vyzvat zájemce dle materiálu RK-38-2015-19, př. 3, k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2015-19, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren bude zajišťovat hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren posoudí hodnotící komise;
ukládá
zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky, a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-19.doc, RK-38-2015-19, př. 1, RK-38-2015-19, př. 2, RK-38-2015-19, př. 3

20. Návrh na poskytnutí finančního daru pro klienty a pracovníka Domova Kopretina Černovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2342/38/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-20.doc

21. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2343/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-38-2015-21, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-21.doc, RK-38-2015-21, př. 1, RK-38-2015-21, př. 2, RK-38-2015-21, př. 3

22. 5. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení 5. monitorovací zprávu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2344/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-38-2015-22, př. 1 a RK-38-2015-22, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2015-22, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-22.doc, RK-38-2015-22, př. 1, RK-38-2015-22, př. 2

23. Předložení projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o podání projektové žádosti projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2345/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova bez zámku, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-23, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-23.doc, RK-38-2015-23, př. 1, RK-38-2015-23, př. 2

24. Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace a předložení projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2346/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2015-24, př. 1;
ukládá
Domovu Háj, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí podle tohoto plánu postupovat;
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova Háj, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-24, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-24.doc, RK-38-2015-24, př. 1, RK-38-2015-24, př. 2, RK-38-2015-24, př. 3

25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2347/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • SW - modernizace informačního systému (Small Business Server 2003 CZ - 35 klient, AVG SERVER - 25 licencí, SW DOCHÁZKA), rok pořízení 2003, inventární číslo NIM22/106/1, pořizovací cena 144 015,46 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 0,- Kč;
 • SERVER IBM včetně příslušenství, rok pořízení 2003, inventární číslo HIM22/106/1, pořizovací cena 173 857,11 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 0,- Kč;
 • SERVER IBM včetně příslušenství, rok pořízení 2009, inventární číslo HIM22/121, pořizovací cena 224 396,00 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 14 021,00 Kč;
a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-25.doc

26. Předložení projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí podání projektové žádosti projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2348/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-26.doc, RK-38-2015-26, př. 1, RK-38-2015-26, př. 2

27. Závěrečná monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženou monitorovací zprávou projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2349/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina dle materiálů RK-38-2015-27, př. 1 a RK-38-2015-27, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2015-27, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-27.doc, RK-38-2015-27, př. 1, RK-38-2015-27, př. 2

28. Předložení projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o podání projektové žádosti projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2350/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-28, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-28.doc, RK-38-2015-28, př. 1, RK-38-2015-28, př. 2

29. Návrh na změnu tvorby a čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení tvorbu a čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2351/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • tvorbu a použití fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-38-2015-29, př. 1;
 • aktualizovaný odpisový plán u Domova Ždírec, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-38-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-29.doc, RK-38-2015-29, př. 1

30. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženou monitorovací zprávou projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2352/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-38-2015-30, př. 1 a RK-38-2015-30, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2015-30, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-30.doc, RK-38-2015-30, př. 1, RK-38-2015-30, př. 2

31. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb, stanovení platu
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2353/38/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-31.doc

32. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení mimořádné odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2354/38/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2015-32, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-32.doc, RK-38-2015-32, př. 1

68. Předložení projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. do Operačního programu Zaměstnanost
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o podání projektové žádosti uvedeného projektu Domova ve Zboží, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2355/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. Domova ve Zboží, p. o.;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-68.doc, RK-38-2015-68, př. 1, RK-38-2015-68, př. 2

69. Vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2356/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-38-2015-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-69.doc, RK-38-2015-69, př. 1

33. Stanovení platu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2357/38/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Martě Valešové, MBA, ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2016, podle materiálu RK-38-2015-33, př. 1.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-33.doc, RK-38-2015-33, př. 1

34. Pravidla Rady Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení níže uvedená Pravidla Rady Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel Z. Chlád a odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2358/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-38-2015-34, př. 1;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2015-34, př. 3.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-34.doc, RK-38-2015-34, př. 1, RK-38-2015-34, př. 2, RK-38-2015-34, př. 3, RK-38-2015-34, př. 4

35. Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2359/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku nevyčerpané dotace ve výši 34 156,27 Kč ze zvláštního účtu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2015-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, související s vratkou nevyčerpaných prostředků ve výši 34 156,27 Kč.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-35.doc, RK-38-2015-35, př. 1

36. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací zadaných v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2360/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 3. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-38-2015-36, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-38-2015-36, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-36.doc, RK-38-2015-36, př. 1, RK-38-2015-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru Svaljavské škole škole I-III stupně ą1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2361/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce Svaljavské škole škole I-III stupně ą1 dle materiálu RK-38-2015-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-37.doc, RK-38-2015-37, př. 1, RK-38-2015-37, př. 2

38. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2362/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2016, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-38-2015-38, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2015-38, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-38.doc, RK-38-2015-38, př. 1, RK-38-2015-38, př. 2

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2363/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-38-2015-39, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-39.doc, RK-38-2015-39, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 40 43, 45, 46 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

40. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2364/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2015-40, př. 1 a RK-38-2015-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-40.doc, RK-38-2015-40, př. 1, RK-38-2015-40, př. 2

41. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2365/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-38-2015-41, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-38-2015-41, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-38-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-41.doc, RK-38-2015-41, př. 1

42. Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
Usnesení 2366/38/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 179/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 299 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-38-2015-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-42.doc, RK-38-2015-42, př. 1, RK-38-2015-42, př. 2

43. Prodej pozemku v k.ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná
Usnesení 2367/38/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-43.doc, RK-38-2015-43, př. 1, RK-38-2015-43, př. 1a

45. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 2368/38/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2015-45, př. 1, z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-45.doc, RK-38-2015-45, př. 1, RK-38-2015-45, př. 2

46. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k.ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 2369/38/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-46.doc, RK-38-2015-46, př. 1, RK-38-2015-46, př. 2

44. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2370/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-38-2015-44, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-44, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-44.doc, RK-38-2015-44, př. 1, RK-38-2015-44, př. 2, RK-38-2015-44, př. 3, RK-38-2015-44, př. 4

47. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2371/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-38-2015-47, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-47, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-47.doc, RK-38-2015-47, př. 1, RK-38-2015-47, př. 2, RK-38-2015-47, př. 3, RK-38-2015-47, př. 4

67. Úhrada bezdůvodného obohacení v k.ú. Habry a související úkony
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2372/38/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-67.doc, RK-38-2015-67, př. 1

48. Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o ukončení projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2373/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu v celkové výši 2,36 Kč včetně úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-48.doc, RK-38-2015-48, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 49 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - Dobrá Voda - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2374/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 3 828,11 EUR (103 454,67 Kč), která je určena na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-49.doc

50. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Usnesení 2375/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553, dle materiálu RK-38-2015-50, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-50.doc, RK-38-2015-50, př. 1

51. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-04-2015, mosty
Usnesení 2376/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky PD-04-2015, mosty dle materiálu RK-38-2015-51, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky PD-04-2015, mosty:
 • pro část 1) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806
 • pro část 2) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806
 • pro část 3) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
 • pro část 4) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
 • pro část 5) MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938
 • pro část 6) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
 • pro část 7) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
v souladu s materiálem RK-38-2015-51, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-51.doc, RK-38-2015-51, př. 1

52. Veřejná zakázka na stavební práce: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce „III/03815 Dlouhá Ves sanace svahu“. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2377/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2015-52, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2015-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-52.doc, RK-38-2015-52, př. 1, RK-38-2015-52, př. 2, RK-38-2015-52, př. 3

53. Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zadání veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2378/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/405 Příseka - průtah formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2015-53, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/405 Příseka - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2015-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-53.doc, RK-38-2015-53, př. 1, RK-38-2015-53, př. 2, RK-38-2015-53, př. 3

54. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0021
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Obnova uličního průčelí RD, Franze Kafky 495, Třešť“. V průběhu jednání odešel L. Joukl a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2379/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0021 dle materiálu RK-38-2015-54, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-54.doc, RK-38-2015-54, př. 1, RK-38-2015-54, př. 2, RK-38-2015-54, př. 3

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2380/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 - Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 116 629,11 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 2 116 629,11 Kč s určením pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 2 116 629,11 Kč na realizaci projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-55.doc

56. Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, informovali radu kraje o předloženém návrhu zajištění technického vybavení a dlouhodobého monitoringu cyklistů v rámci cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2381/38/2015/RK
Rada kraje
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup mobilních automatických selektivních sčítačů do majetku kraje a souvisejících služeb pro potřeby monitoringu cykloturistických tras a cyklostezek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2015-56.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-56.doc

57. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2382/38/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-38-2015-57, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-57.doc, RK-38-2015-57, př. 1

58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2383/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova o částku 858 766,71 Kč a projektu Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská o částku 770 444,69 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-58.doc

59. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2384/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 364 528,30 Kč (13 148 €), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-59.doc

60. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2385/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-38-2015-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-60.doc, RK-38-2015-60, př. 1

61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon, Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2386/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku 1 013 335,20 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 499 805,46 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 1 246 959,83 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s porušením rozpočtové kázně v rámci OPVK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2387/38/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-62.doc

63. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2388/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2015 dle materiálu RK-38-2015-63.
odpovědnost: ORR
termín: 17. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-63.doc, RK-38-2015-63, př. 1, RK-38-2015-63, př. 2, RK-38-2015-63, př. 3

64. Projekt Od myšlenky k výrobku 2
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou a žádostí o platbu projektu Od myšlenky k výrobku 2. Z jednání se omluvil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2389/38/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů RK-38-2015-64, př. 1 a RK-38-2015-64, př. 2;
ukládá
OŠMS zapracovat do monitorovací zprávy a žádosti o platbu připomínky poskytovatele dotace.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-64.doc, RK-38-2015-64, př. 1, RK-38-2015-64, př. 2

65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod u projektu Od myšlenky k výrobku
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2390/38/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku části dotace ve výši 633 127,36 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku, související s vratkou části dotace ve výši 633 127,36 Kč z důvodu přijaté smluvní pokuty.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-65.doc

66. Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2391/38/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015 dle materiálu RK-38-2015-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2015-66.doc, RK-38-2015-66, př. 1

70. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 38/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 1. 2016, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Marie Kružíková               ……...……………………………………


Mgr. et Bc. Petr Krčál                      …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2015 dne 17. 12. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 12. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz