Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 38/2015, které se bude konat dne 17.12.2015 v 08:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2015
2. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-02)
3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-03)
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu eMeDocS
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-04)
5. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-05)
6. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-06)
7. Peněžní a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-07)
8. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-08)
9. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenici nad Lipou, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-09)
10. Nájem movité věci s následnou koupí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-10)
11. Souhlas s realizací investičního záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-11)
12. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-12)
13. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-13)
14. ERP systém - vytvoření skupiny koordinátorů
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-14)
15. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-38-2015-15)
16. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-38-2015-16)
17. Strategie rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče Kraje Vysočina na období 2016-2020
    ( S. Měrtlová, P. Pavlinec, V. Švarcová, RK-38-2015-17)
18. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
    ( P. Pavlinec, RK-38-2015-18)
19. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren
    ( P. Pavlinec, RK-38-2015-19)
20. Návrh na poskytnutí finančního daru pro klienty a pracovníka Domova Kopretina Černovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-20)
21. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-21)
22. 5. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-22)
23. Předložení projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-23)
24. Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace a předložení projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-24)
25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-25)
26. Předložení projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-26)
27. Závěrečná monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-27)
28. Předložení projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-28)
29. Návrh na změnu tvorby a čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-29)
30. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
    ( V. Švarcová, RK-38-2015-30)
31. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb, stanovení platu
    ( V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová, RK-38-2015-31)
32. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
    ( V. Švarcová. I. Hanáková Kosourová, RK-38-2015-32)
33. Stanovení platu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( D. Buřičová, I. Hanáková Kosourová, RK-38-2015-33)
34. Pravidla Rady Kraje Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-38-2015-34)
35. Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-38-2015-35)
36. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015
    ( D. Buřičová, RK-38-2015-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
    ( I. Šteklová, RK-38-2015-37)
38. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
    ( I. Šteklová, RK-38-2015-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
    ( A. Krištofová, RK-38-2015-39)
40. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-38-2015-40)
41. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-38-2015-41)
42. Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
    ( P. Kolář, RK-38-2015-42)
43. Prodej pozemku v k.ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná
    ( P. Kolář, RK-38-2015-43)
44. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská
    ( P. Kolář, RK-38-2015-44)
45. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
    ( P. Kolář, RK-38-2015-45)
46. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k.ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-38-2015-46)
47. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu
    ( P. Kolář, RK-38-2015-47)
48. Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
    ( H. Strnadová, RK-38-2015-48)
49. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - Dobrá Voda - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-38-2015-49)
50. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
    ( H. Strnadová, RK-38-2015-50)
51. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-04-2015, mosty
    ( H. Strnadová, RK-38-2015-51)
52. Veřejná zakázka na stavební práce: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
    ( H. Strnadová, RK-38-2015-52)
53. Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - průtah
    ( H. Strnadová, RK-38-2015-53)
54. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0021
    ( L. Seidl, RK-38-2015-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015
    ( L. Seidl, RK-38-2015-55)
56. Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
    ( L. Seidl, RK-38-2015-56)
57. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-57)
58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-58)
59. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-59)
60. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-60)
61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - no
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-61)
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s porušením rozpočtové kázně v rámci OPVK
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-62)
63. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015
    ( I. Fryšová, RK-38-2015-63)
64. Projekt Od myšlenky k výrobku 2
    ( K. Ubr, RK-38-2015-64)
65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod u projektu Od myšlenky k výrobku
    ( K. Ubr, RK-38-2015-65)
66. Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-38-2015-66)
67. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz