Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-55

RK-38-2015-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-38-2015-55
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuPředmětem předkládaného materiálu je provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 určené Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na projekt Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 .
Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále také jen VT ) realizuje od roku 2014 projekt Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ).
Celkové náklady projektu činily 2 532 481,90 Kč, a to včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 42 330 Kč. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 2 490 151,90 Kč, z této částky bylo 85 % hrazeno ze zdrojů ROP (2 116 629,11 Kč) a 15 % (373 522,79 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.
Usnesením č. 0047/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s VT Smlouvu o zápůjčce ve výši 5 070 060 Kč. Na účet organizace bylo jednou splátkou zasláno 3 000 000 Kč.
Na začátku prosince 2015 byly na účet kraje připsány finanční prostředky z ROP ve výši 2 116 629,11 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny VT na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 . S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Prostředky jsou VT v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2 116 629,11 Kč poskytnuté ve prospěch VT na projekt Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 , při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 116 629,11 Kč s určením pro VT na realizaci tohoto projektu.
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úprava závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
StanoviskaEkonomický odbor: nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 116 629,11 Kč, určené pro Vysočina Tourism na realizaci projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 .

Stanovisko OI:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01190-06.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 - Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad s ÚZ 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 116 629,11 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 38586005) o částku 2 116 629,11 Kč s určením pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 2 116 629,11 Kč na realizaci projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz