Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-10

RK-38-2015-10.doc  RK-38-2015-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-38-2015-10
NázevNájem movité věci s následnou koupí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy s následnou koupí očního mikroskopu. Smlouva o nájmu věci movité a smlouva o budoucí kupní smlouvě budou součástí zadávacích podmínek (zadávací dokumentace) na plnění veřejné zakázky na dodávku operačního mikroskopu pro oční oddělení nemocnice. Smlouvy budou uzavřeny s vítězem zadávacího řízení. Bližší podmínky Smlouvy o nájmu věci movité a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě obsahuje materiál RK-38-2015-10, př. 1. Předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu s následnou koupí věci je předpokladem pro vyhlášení a ukončení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. g) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k uzavření smlouvy o nájmu s právem koupě pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předmětem shora uvedených smluv je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro nemocnici dle materiálu RK-38-2015-10, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu movité věci a smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vítězem zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky na dodávku operačního mikroskopu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-10, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz