Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-38

RK-38-2015-38.doc  RK-38-2015-38pr01.xls  RK-38-2015-38pr02.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-38-2015-38
NázevDotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
Zpracoval E. Vaňková, V. Říhová Obdržálková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina (VIP akce) prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do
200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.
Obsahem materiálu RK-38-2015-38, př. 1 je seznam příjemců dotací nepřevyšující
200 000 Kč, které proběhnou v prvním pololetí roku 2016. Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu
RK-38-2015-38, př. 2.
Schválení finanční výše dotace je podmíněno schválením rozpočtu kraje pro rok 2016.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje poskytnout dotace z rozpočtu kraje příjemcům ve výši dle materiálu RK-38-2015-38, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-38-2015-38, př. 2.
StanoviskaOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s poskytnutím dotací na kulturní akce první poloviny roku 2016 uvedené v materiálu RK-38-2015-38, př. 1.
Odbor školství, mládeže a sportu: OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor ekonomický: V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Zastupitelstvo kraje je počítáno s finančními prostředky na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina.
Odbor informatiky: Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01458.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2016, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-38-2015-38, př. 1;
* uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-38-2015-38, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz