Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-26

RK-38-2015-26.doc  RK-38-2015-26pr01.doc  RK-38-2015-26pr02.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-38-2015-26
NázevPředložení projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Zpracoval A. Indrová, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, zpracoval Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace záměr projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě. Projektová fiše je obsažena v materiálu RK-38-2015-26, př. 1. Povinnou přílohou projektové žádosti v rámci zmíněné výzvy je vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci, který je obsažen v materiálu RK-38-2015-26, př. 2.
Ředitelka organizace Bc. Simona Tomanová se obrátila na svého zřizovatele dle pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací s žádostí schválení předběžného záměru projektu s názvem Žijeme doma, žijeme v komunitě. Realizace tohoto projektu spadá do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb u klientů s mentálním postižením a poruchami v chování nebo rizikovým chováním a u klientů s autismem s důrazem na začleňování těchto osob do společnosti, které jim umožní žít svůj život v běžném prostředí. Žadatelem projektu bude Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Kraje Vysočina, která prošla v posledních letech úplnou transformací z ústavního typu služby v komunitní typ pobytové sociální služby.
Všichni klienti Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o. tak žijí v domácnostech rodinného typu v běžné zástavbě měst a obcí v okrese Pelhřimov.
Projekt reaguje na potřeby spojené s rozvojem nových forem pobytových služeb v komunitě s důrazem na začleňování klientů do společnosti, rozvoj individuálního plánování služeb a rozvoj kompetencí klientů, které jim umožní žít svůj život v běžném prostředí. Mezi aktivity projektu patří zajištění dostatečného personálu a jejich odborná příprava. Projekt dále podpoří rozvoj kompetencí klientů podporující jejich inkluzi do společnosti, informovanost veřejnosti o cílové skupině uživatelů služby a o samotné poskytované službě s cílem odstranění předsudků vůči klientům služby. Mezi aktivity dále patří zahraniční spolupráci s organizací, která prochází procesem deinstitucionalizace ve Slovenské republice.
Předpokládaná částka žadatele pro realizaci tohoto projektu činí 4 273 715 Kč dle materiálu RK-38-2015-26, př. 1, z toho spoluúčast žadatele činí 5 %, podpora z fondů EU bude ve výši
85 % a zbývajících 10 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Spoluúčast žadatele činí 213 685 Kč, která bude hrazená zčásti ze sponzorských darů organizace a případně z příspěvku zřizovatele. Finanční stránka bude řešena samostatným materiálem, v případě schválení projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě.
Návrh řešení Projekt je v souladu s předmětem činnosti, vizí a posláním Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, a podporuje poskytování sociálních služeb lidem se specifickými potřebami, osobám s autismem, osobám s poruchami chování a osobám s rizikovým chováním.
Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje souhlasit s předloženým projektovým záměrem Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace. Tím budou splněny podmínky zřizovatele pro podání projektu, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře:
Projektová kancelář souhlasí s projektovými záměry.

Stanovisko ekonomického odboru:
Podle projektové fiše bude spoluúčast žadatele ve výši cca 214 tis. Kč a bude hrazena zčásti ze sponzorských darů. Případný příspěvek zřizovatele na spoluúčast bude řešen samostatným materiálem v případě schválení projektu.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
ORR nemá připomínky k projektovému záměru, materiál však neobsahuje posouzení dle čl. 4 odst. 3 Pravidel RK k projektovému řízení PO a to zejména v bodě reálnost financování projektu vzhledem k rozpočtu příspěvkové organizace (nejen s ohledem na finanční spoluúčast ale i na případné předfinancování projektu a riziko porušení rozpočtové kázně spojené s předfinancováním projektu apod.).
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-26, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz