Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-50

RK-38-2015-50.doc  RK-38-2015-50pr01.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-38-2015-50
NázevDohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace stavby II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec došlo ze strany společnosti B E S s.r.o. ( dále jen Společnost ) k prodlení s předložením bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla, která je dle smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 84358) uzavřené dne 14. 7. 2015, ve znění pozdějšího dodatku, stanovena do 20. 11. 2015. Bankovní záruka byla doložena dne 23. 11. 2015.
Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina uplatnil u Společnosti pohledávku ve výši 104 203,59 Kč, která představuje právo kraje na úhradu smluvní pokuty dle faktury č. 201500387 ze dne 30. 11. 2015.
Rovněž Společnost má vůči kraji pohledávku ve výši 104 203,59 Kč, která představuje právo na úhradu Společností realizovaných stavebních prací pro kraj na základě smlouvy o dílo.
Smluvní strany navrhují uvedenou situaci řešit dohodou o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společnosti B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553, dle materiálu RK-38-2015-50, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553, dle materiálu RK-38-2015-50, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz