Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-24

RK-38-2015-24.doc  RK-38-2015-24pr01.doc  RK-38-2015-24pr02.doc  RK-38-2015-24pr03.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-38-2015-24
NázevTransformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace a předložení projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Zpracoval A. Indrová, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1967/32/2015/RK Rada Kraje Vysočina schválila zapojení Domova Háj, p. o. do procesu transformace pobytových sociálních služeb s vazbou na čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu zaměstnanost pro období 2014 - 2020. Oba operační programy vyžadují doložení transformačního plánu organizace včetně jeho schválení radou kraje formou přílohy k žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu Domov Háj, p. o. zpracoval dle předepsaného vzoru dotačních titulů transformační plán, který popisuje proces úplné transformace zařízení z ústavního prostředí do prostředí běžné komunity. Tím dojde k rovnoměrnému pokrytí pobytových a ambulantních služeb pro osoby s mentálním postižením v běžné zástavbě měst s obcí na území okresu Havlíčkův Brod. Služby budou v případě uvolnění kapacity nabízeny lidem s postižením, o které nyní pečuje rodina či blízké osoby v domácím prostředí. Kompletní Transformační plán Domova Háj, p. o. je obsažen v materiálu RK-38-2015-24, př. 1.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, zpracoval Domov Háj, příspěvková organizace záměr projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj. Projektová fiše je obsažena v materiálu RK-38-2015-24, př. 2. Povinnou přílohou projektové žádosti v rámci zmíněné výzvy je vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci, který je obsažen v materiálu RK-38-2015-24, př. 3.
Ředitelka organizace Ing. Dana Pajerová se obrátila na svého zřizovatele dle pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací s žádostí schválení předběžného záměru projektu s názvem Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj. Realizace tohoto projektu spadá do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Cíl projektu je zaměřen na podporu a koordinaci přechodové fáze procesu transformace Domova Háj. Podpořeny budou činnosti cílené na přípravu, přestěhování a integraci klientů s ohledem na jejich individuální potřeby. Bude zajištěna zejména podpora pracovníků zapojených do procesu transformace, a to odborným vzděláváním v oblasti směrující k aktivizaci klientů a dále v návaznosti na potřeby stávající služby. V rámci sociální a pracovní rehabilitace bude pořízeno adekvátní zařízení a vybavení. Jako doplňková aktivita bude zajištěno informování veřejnosti o procesu transformace domova.
Předpokládaná částka žadatele pro realizaci tohoto projektu je max. 1 600 000 Kč dle materiálu RK-38-2015-24, př. 2, z toho spoluúčast žadatele činí 5 %, podpora z fondů EU bude ve výši 85 % a zbývajících 10 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Spoluúčast žadatele činí max. 80 000 Kč, která bude hrazená zčásti ze sponzorských darů organizace a případně z příspěvku zřizovatele. Finanční stránka bude řešena samostatným materiálem, v případě schválení projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválení Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2015-24, př. 1 a uložit této organizaci postupovat podle tohoto plánu.
Projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj je v souladu s předmětem činnosti, vizí a posláním Domova Háj, příspěvkové organizace, a zaměřuje se na podporu a koordinaci přechodové fáze procesu transformace Domova Háj. Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje souhlasit s předloženým projektovým záměrem Domova Háj, příspěvkové organizace. Tím budou splněny podmínky zřizovatele pro podání projektu, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře:
Projektová kancelář souhlasí s projektovými záměry.

Stanovisko ekonomického odboru:
Podle projektové fiše bude spoluúčast žadatele ve výši max. 80 tis. Kč a bude hrazena zčásti ze sponzorských darů. Případný příspěvek zřizovatele na spoluúčast bude řešen samostatným materiálem v případě schválení projektu.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
ORR nemá připomínky k projektovému záměru, materiál však neobsahuje posouzení dle čl. 4 odst. 3 Pravidel RK k projektovému řízení PO a to zejména v bodě reálnost financování projektu vzhledem k rozpočtu příspěvkové organizace (nejen s ohledem na finanční spoluúčast ale i na případné předfinancování projektu a riziko porušení rozpočtové kázně spojené s předfinancováním projektu apod.).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2015-24, př. 1;
ukládá
Domovu Háj, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí podle tohoto plánu postupovat;
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova Háj, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-24, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz