Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-39

RK-38-2015-39.doc  RK-38-2015-39pr01.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-38-2015-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje a Fondu Vysočiny.
V průběhu roku 2015 byly na účty kraje vráceny finanční prostředky od obcí, neziskových organizací, příspěvkových organizací apod. v celkové výši 1 208 651,60 Kč (rozpočet kraje 1 197 081,60 Kč a Fond Vysočiny 11 570,00 Kč).
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozpočet kraje povýšit o zaokrouhlenou částku 1 197 090 Kč a rozpočet Fondu Vysočiny povýšit o částku 11 570 Kč. Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu kraje budou zvýšeny příjmy i výdaje rozpočtu. Ve výdajové části rozpočtu bude zvýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje majetek kraje o částku 1 167 680 Kč, kapitola Ostatní finanční operace o částku 29 410 Kč (finanční prostředky v této výši byly vráceny do státního rozpočtu) a Fond Vysočiny o částku 11 570 Kč. Ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-38-2015-39, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-38-2015-39, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz