Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-44

RK-38-2015-44.doc  RK-38-2015-44pr01.doc  RK-38-2015-44pr02.doc  RK-38-2015-44pr03.doc  RK-38-2015-44pr04.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-38-2015-44
NázevVeřejná zakázka na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci stavebních prací SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská .
Předmětem této stavební akce je modernizace stávajícího hygienického zázemí, učeben a šatny pro studenty školy v budově SŠ PTA Jihlava, Polenská 2, Jihlava.
Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným projektantem akce společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritská náměstí 11, 586 01 Jihlava, a to v částce cca 11,5 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 ZVZ bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 10. 2015 Oznámení předběžných informací veřejné zakázky SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská , které bylo zveřejněno dne
29. 10. 2015 pod č. VZ 525415.
Návrh řešení OM navrhují radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-38-2015-44, př. 1
* rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská formou otevřeného řízení dle § 27 ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-44, př. 2
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-38-2015-44, př. 3
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2015-44, př. 4

OM navrhuje k provedení zadávacího řízení tyto termíny a kritéria:
odeslání Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 8. 1. 2016
konec lhůty pro podávání nabídek - 26. 1. 2016 v 11.00 hod. (předpoklad)
způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Navrhované termíny jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na zahájení zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek bude využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 ZVZ.
StanoviskaOŠMS souhlasí s realizací akce. Areál Polenská bude pro potřeby odborného technického vzdělávání využíván i do budoucna. Akce rovněž vytváří podmínky pro přestěhování oboru Jemný mechanik (Hodinář).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-38-2015-44, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-44, př. 2;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-38-2015-44, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2015-44, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz