Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-60

RK-38-2015-60.doc  RK-38-2015-60pr01.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-38-2015-60
NázevNávrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
Zpracoval E. Láníková, J. Jež, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech (dále jen Pravidla ).
Charakteristickým problémem kvality ovzduší České republiky je dlouhodobé překračování imisních limitů, které legislativa stanovuje pro jemné prachové částice PM10, PM2,5 a pro látku ze skupiny tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků benzo(a)pyren. Tento problém kvality ovzduší se nevyhýbá ani regionům s relativně čistým ovzduším, mezi které se řadí i Kraj Vysočina. Je prokázáno, že významnými zdroji těchto znečišťujících látek jsou lokální zdroje vytápění neboli lokální topeniště na pevná paliva nevyužívající automatického přikládání.
V rámci Operačního programu Životní prostředí byla Kraji Vysočina Rozhodnutím o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina přidělena čáskta 238 800 000 Kč právě na výměnu těchto zdrojů znečištění. Z této částky jsou 3 % určena na výdaje spojené s administrací projektu a zbylá část je určena k poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty. Dotace bude Kraji Vysočina poskytována formou zálohových plateb, z tohoto důvodu není nutné vlastní předfinancování.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-38-2015-60, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o poskytování dotací spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu spolku, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaEO:Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace pod ID: PR01537.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-38-2015-60, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 17. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz