Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-02

RK-38-2015-02.doc  RK-38-2015-02pr01.doc  RK-38-2015-02pr02.doc  RK-38-2015-02pr03.doc  RK-38-2015-02pr04.doc  RK-38-2015-02pr05.doc  RK-38-2015-02pr06.doc  RK-38-2015-02pr07.doc  RK-38-2015-02pr08.doc  RK-38-2015-02pr09.xls
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-38-2015-02
NázevRozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, požádaly o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků nelékařským pracovníkům - radiologickým asistentkám, paní Bc. Ivaně Novákové a paní Bc. Heleně Vytopilové, na odděleních radiologie a zobrazovacích metod. Radiologický asistent v České republice patří plošně dlouhodobě mezi nedostatkové obory. Bližší informace jsou uvedeny v těchto materiálech:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: RK-38-2015-02, př. 1 - RK-38-2015-02, př. 4, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: RK-38-2015-02, př. 5 - RK-38-2015-02, př. 8. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu
RK-38-2015-02, př. 9.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení na uvedených odděleních a doporučuje schválení úhrad nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženým postupem. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-31 (materiál RK-38-2015-02, př. 4) pro Nemocnici Jihlava
a ID dotace O01194-31 (materiál RK-38-2015-02, př. 8) pro Nemocnici Třebíč.

Odbor ekonomický: Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 344,40 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2015-02, př. 1, RK-38-2015-02, př. 2, RK-38-2015-02, př. 3;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem;
* poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-02, př. 5, RK-38-2015-02, př. 6, RK-38-2015-02, př. 7;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz