Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-56

RK-38-2015-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-38-2015-56
NázevMonitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání návrh na zajištění technického vybavení a dlouhodobého monitoringu cyklistů v rámci cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v návaznosti na schválenou Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 realizuje postupně doporučená opatření a aktivity její návrhové části.
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2015, kapitoly Kultura, došlo zejména díky využití interní spolupráce mezi odbory k úspoře prostředků určených na pasportizaci cyklotras. Mobilní aplikace pro potřeby pasportizace cykloturistického značení byla vytvořena ve spolupráci s OI (oddělením GIS) využitím modulu Collector for ArcGis a otestována na pilotní cyklotrase Jihlava-Třebíč-Raabs. Plošný sběr dat na síti cyklotras proběhne v rámci roku 2016 využitím interní kapacity (cyklokoordinátor) a rozšířením stávající spolupráce s Klubem českých turistů.
Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost a zatížení jednotlivých koridorů. Investory komunikací pro cyklisty jsou především města a obce příp. jejich svazky. Současně kraj je zodpovědný za rozvoj regionálních dálkových cyklotras (č. 1, 16, 19, 26 a Euro Velo č.4). Monitoring a hodnocení jsou pak nezbytné pro efektivní rozhodování a zdůvodnění investic. Zde se tedy střetávají aktivity kraje a měst.
Monitoring cyklistů formou pořízení automatických sčítačů je v souladu se Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 a patří mezi doporučené aktivity a záměry její návrhové části.
Návrh řešení Radě kraje je proto navrženo podpořit spolupráci s městy v oblasti monitoringu cyklistů formou nákupu 3-4 ks mobilních automatických selektivních sčítačů do majetku kraje. Prostřednictvím dodavatelem proškoleného zaměstnance (cyklokoordinátor) pak bude kraj realizovat samotný monitoring, analyzovat a interpretovat data pro potřeby kraje a místních samospráv. Realizace veřejné zakázky se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2016. Jejich osazení proběhne ve spolupráci s městy na vytipovaná místa v rámci cyklotras nadregionálního významu tak aby data o využití byla využitelná jak z pohledu kraje, tj. rozvoje cykloturistiky v rámci podpory cestovního ruchu, tak pro města a obce jako investory infrastruktury.
Ze schváleného rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Kultura, je tedy navrženo zajistit financování zakázky malého rozsahu na nákup mobilních automatických selektivních sčítačů a souvisejících služeb v maximální výši do 470 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity nejpozději do konce června 2016.
Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup mobilních automatických selektivních sčítačů do majetku kraje a souvisejících služeb pro potřeby monitoringu cykloturistických tras a cyklostezek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2015-56.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz