Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2013 - 02.07.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
03Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
04Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ
05Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
06Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
07Návrh obce Volevčice převzetí místní komunikace v k.ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
08Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na plynárenské zařízení v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
09Zařazení nové akce Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
11Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
12Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
17Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
18Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
19Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Havlíčkův Brod
20Prodej nemovitého majetku v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
21Návrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
22Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
23Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na úhradu faktur po splatnosti pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
24Návrh rozpočtového opatření - státní příspěvek na platy zaměstnanců vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
25Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
26Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
27Darovací smlouva pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
28Smlouva o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
29Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
30Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
31Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
32Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
34Návrh organizačního řádu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Vysočina Education
35Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru organizátorům 10. ročníku letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči
37Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
39Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
41Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
42Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
43Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
45Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
46Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
47Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
49Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov
50Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
51Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
52Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
53Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
54Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou
55Informace o hodnocení
56Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
57Vratka dotace z příjmů projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
58II/360 Oslavice - Oslavička
59Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
60Veřejná zakázka na stavební práce: III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
61Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 - jmenování člena hodnotící komise
62Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
63Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
64Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz