Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-62

RK-24-2013-62.doc  RK-24-2013-62pr01.doc  RK-24-2013-62pr02.pdf
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-24-2013-62
NázevUzavření nájemní smlouvy - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemku a Krajem Vysočina v k. ú. Poříčí u Přibyslavi.
ODSH připravuje stavbu II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 . Tato stavba je zařazena v příloze D2 - investice v dopravě, kapitola Doprava. V rámci této stavby bude dotčen pozemek par. č. 156/1 - ostatní, plocha, dráha o výměře 24 666 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi, obec Přibyslav. Vlastníkem tohoto pozemku je Česká republika, právo hospodařit má Správa železniční dopravní cesty, st. organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město. Pro vydání stavebního povolení je třeba získat k tomuto pozemku právo, které by investora, tj Kraj Vysočina opravňovalo užívat pro stavbu i tento pozemek. Dle záborového elaborátu má být stavbou dotčena část výše uvedeného pozemku v rozsahu cca 582 m2. Dle vzájemné dohody bude mezi investorem a vlastníkem pozemku uzavřena nájemní smlouva, která bude sloužit jako potřebný doklad k vydání stavebního povolení.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a státní organizací Správa železniční dopravní cesty nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 156/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi v rozsahu cca 582 m2 za účelem realizace stavby II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 . Vlastník pozemku požaduje nájemné ve výši 12 Kč/m2/rok, což při výměře 582 m2 činí 6 984 Kč/rok. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pronajímatel navrhuje zahrnout do smlouvy stanovení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případech, kdy nájemce neodstraní závadný stav na předmětu nájmu, který vznikl neplněním povinností nájemcem, dále kdy nájemce užívává předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání a dále v případě, kdy nebyla provedena úhrada nájemného. Pokud by nájemce užíval více, než činí předmět nájmu, požaduje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina tento pozemek pro realizaci stavby potřebuje, nezbývá než požadavek vlastníka respektovat.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, IČO: 70994234 a Krajem Vysočina nájemní smlouvu na pronájem části pozemku par. 156/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi pro realizaci stavby II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 dle smlouvy dle materiálu RK-24-2013-62, př. 1
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz