Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-41

RK-24-2013-41.doc  RK-24-2013-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-24-2013-41
NázevZákladní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuTímto materiálem OŠMS Radě Kraje Vysočina navrhuje vyslovit souhlas s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením povolili žákům se zdravotním postižením pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
Těžce zdravotně postižení žáci byli podle dřívějších školských právních předpisů osvobozeni od povinné školní docházky nebo měli několik odkladů povinné školní docházky a k základnímu vzdělávání byli přijati až v pozdějším věku v souvislosti se změnou právních předpisů. Přesto, že tito žáci ve školním roce 2012/2013 dosáhli dvacátého roku věku, neabsolvovali dosud všech 10 ročníků základního vzdělávání a nezískali tedy základy vzdělání (v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb).
Ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, požádali o souhlas povolit pokračování v základním vzdělávání těžce zdravotně postiženým žákům, tj. žákům s těžkým mentálním postižením, žákům se souběžným postižením více vadami a žákům s autismem, do dvacátého šestého roku věku. Jedná se o žáky, kteří jsou převážně vzděláváni podle dobíhajícího Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy nebo rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Vzdělávání podle těchto vzdělávacích programů trvá deset ročníků, ukončením uvedeného vzdělávacího programu získá žák základy vzdělání.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může ředitel školy žákovi se zdravotním postižením ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. Kompetence ředitele školy povolit pokračování v základním vzdělávání do 26 let věku se tedy týká pouze žáků s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem, kteří buď mají právo se vzdělávat v základní škole speciální (§16 odst. 8 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb.) nebo se v této škole v souladu s § 48 zákona č. 561/2004 Sb., vzdělávají.
OŠMS navrhuje radě kraje vydat souhlas s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, zřizovaných Krajem Vysočina, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-24-2013-41, př. 1, (celkem 6 žáků) pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-24-2013-41, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz