Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-52

RK-24-2013-52.doc  RK-24-2013-52pr01.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-24-2013-52
NázevSmlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok.
Kraj Vysočina realizoval nákup movitého majetku pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci (dříve ÚSP Jinošov), pořízeného v rámci projektu CZ.1.06/3.1.00/02.06970, název projektu: Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, identifikační číslo EDS: 113D34B000077, financováno z IOP. Seznam pořízeného movitého majetku je uveden v materiálu RK-24-2013-52, př. 1.
Uzavření smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-24-2013-52 př. 1, umožní příspěvkové organizaci užívání pořízených movitých věcí do doby předání majetku do hospodaření Domova bez zámku, příspěvkové organizaci, prostřednictvím dodatku zřizovací listiny schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce s Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací, na užívání movitého majetku dle materiálu RK-24-2013-52, př. 1.
Rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku dle materiálu RK-24-2013-52, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz