Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-25

RK-24-2013-25.doc  RK-24-2013-25pr01.pdf  RK-24-2013-25pr02.pdf  RK-24-2013-25pr03.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-24-2013-25
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0427/09/2013/RK schválila rada kraje poskytnutí investiční dotace ve výších 75 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení SW OCR. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace zaslaly žádost o přehodnocení výše poskytnutých finančních prostředků z částky 75 000 Kč na 96 000 Kč dle materiálu
RK-24-2013-25, př. 1 a RK-24-2013-25, př. 2. Navýšení vychází z jednání s dodavatelem a důvodem je skutečnost, že k pořízení SW OCR přistoupily pouze dvě nemocnice.
Návrh řešení Z důvodu povýšení využívání ERP systému, snížení chybovosti a administrativní náročnosti navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje souhlasit s realizací SW OCR v nových vyšších pořizovacích cenách 96 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a se zvýšením investiční dotace o 21 000 Kč pro každou nemocnici.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina včetně změny závazného ukazatele Investiční dotace .
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rozpočtové položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00000) na kapitole Zdravotnictví je 46 680 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00628-03 (materiál RK-24-2013-25, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací SW OCR v nových vyšších pořizovacích cenách 96 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 42 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 42 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci pro každou ve výši 21 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o částku 21 000 Kč na pořízení SW OCR;
ruší
usnesení č. 0427/09/2013/RK v části: ukládá ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví:
* v termínu do 30. 6. 2013 kopii faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH, na jejímž základě bude dotace poskytnuta;
* po úhradě faktury výpis z bankovního účtu dokládající úhradu faktury dodavateli ;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví:
* v termínu do 30. 9. 2013 kopii faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH, na jejímž základě bude dotace poskytnuta;
* po úhradě faktury výpis z bankovního účtu dokládající úhradu faktury dodavateli.
Odpovědnost ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz