Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-24

RK-24-2013-24.doc  RK-24-2013-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-24-2013-24
NázevNávrh rozpočtového opatření - státní příspěvek na platy zaměstnanců vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo v souladu
s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a na základě projektu s názvem Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech (dále jen Projekt ) rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na mzdu/plat zaměstnanců Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
Státní příspěvek je vyplácen vždy čtyřikrát ročně po celou dobu trvání účasti zaměstnance na vzdělávacích aktivitách Projektu prostřednictvím účtu Kraje Vysočina. Dne 10. 6. 2013 byly na účet kraje připsány finanční prostředky z MZ ČR v celkové výši 278 094 Kč (pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci 207 934 Kč, pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 70 160 Kč).
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace ve výši příspěvku poukázaného MZ ČR na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-01 (materiál RK-24-2013-24, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o státní příspěvek poskytnutý Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu Prohlubování znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání
v manažerských dovednostech ve výši 278 094 Kč (ÚZ 33135016 ve výši 41 714,30 Kč, ÚZ 33535017 ve výši 236 379,70 Kč);
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 278 094 Kč, z toho:
- 207 934 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (ÚZ 33135016 ve výši 31 190,20 Kč, ÚZ 33535017 ve výši 176 743,80 Kč);
- 70 160 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci (ÚZ 33135016 ve výši 10 524,10 Kč, ÚZ 33535017 ve výši 59 635,90 Kč);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
- 207 934 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 70 160 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou na platy zaměstnanců účastnících se na vzdělávacích aktivitách projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání
v manažerských dovednostech .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz