Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-22

RK-24-2013-22.doc  RK-24-2013-22pr01.pdf  RK-24-2013-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-24-2013-22
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo v souladu
s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši
5 112 070 Kč dle materiálu RK-24-2013-22, př. 1.
Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace je stanovena Nařízením vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Celková částka se odvíjí od počtu obyvatel v daném kraji. Dotace odpovídá 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje
k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace ve výši neinvestiční účelově určené dotace poukázané MZ ČR na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Provozní dotace ze státního rozpočtu je účelová a podléhá finančnímu vypořádání za kalendářní rok.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-02 (materiál RK-24-2013-22, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši
5 112 070 Kč (ÚZ 35018);
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35018) o částku 5 112 070 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 5 112 070 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz