Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-44

RK-24-2013-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-24-2013-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci pro rok 2013.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. 2390/2013 - OULK byla Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci programu Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů na projekt Vlastní umělecká činnost v roce 2013 ve výši 645 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci programu Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 645 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
645 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2013 ;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 645 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 645 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 645 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2013, jeho zvýšením o částku 645 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2013 .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz