Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-31

RK-24-2013-31.doc  RK-24-2013-31pr01.doc  RK-24-2013-31pr02.doc  RK-24-2013-31pr03.doc  RK-24-2013-31pr04.doc  RK-24-2013-31pr05.doc  RK-24-2013-31pr06.doc  RK-24-2013-31pr07.doc  RK-24-2013-31pr08.doc  RK-24-2013-31pr09.doc  RK-24-2013-31pr10.doc  RK-24-2013-31pr11.doc  RK-24-2013-31pr12.doc  RK-24-2013-31pr13.doc  RK-24-2013-31pr14.pdf  RK-24-2013-31pr15.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-24-2013-31
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
Zpracoval1 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku pro: jednání rady kraje č. 24/2013 dne 2. 7. 2013 zpracovali: V. Kotrbová, K. Ubr, tým tvůrců z partnerských škol, advokátní kancelář Fiala, T
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku .
Kraj je nositelem projektu Od myšlenky k výrobku financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod na základě Smlouvy č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0354/04/2012/ZK závazek kraje na zabezpečení zdrojů finančního krytí spoluúčasti projektu Od myšlenky k výrobku . Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách. Toto zařízení je dle projektové dokumentace pořízeno ve výběrovém řízení.
Úhrada nákladů za pořízení dodávky bude formou modifikovaných plateb, tedy po předložení faktur poskytovateli dotace a po zaslání prostředků na účet kraje.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 1. 2013 usnesením č. 0122/03/2013/RK rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku . Na pořízení vybavení tedy byla vyhlášena veřejná zakázka nadlimitní, předmět plnění byl rozdělen na 6 částí. Pro všechny části již proběhlo otevírání obálek a posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Výsledkem je:
část 1: přišly 2 nabídky, 1 nesplnila kvalifikační předpoklady, zůstala 1,
část 2: přišly 2 nabídky, 1 nesplnila kvalifikační předpoklady, zůstala 1,
část 3: nepřišla žádná nabídka,
část 4: přišla 1 nabídka,
část 5: přišly 2 nabídky, 1 nesplnila kvalifikační předpoklady, zůstala 1,
část 6: přišly 3 nabídky, 2 nesplnily kvalifikační předpoklady, zůstala 1.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zrušil zadávací řízení veřejné zakázky v částech č. 1, 2, 3, 4 a 5 (materiály RK-24-2013-31, př. 14
a RK-24-2013-31, př. 15 a usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0640/13/2013/RK ze dne
16. 4. 2013). V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 (dále jen Pravidla ) rozhodl hejtman kraje o zrušení části 6 veřejné zakázky s tím, že dosud neuplynula lhůta, po kterou je možné podávat námitky proti tomuto rozhodnutí (podání námitek však vzhledem k důvodu zrušení nepředpokládáme).
Proběhlo jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a vzhledem k časovému prostoru bylo dohodnuto vyhlášení nového výběrového řízení.
Vzhledem k rozsahu a složitosti výběrového řízení (téměř 50 mil. Kč bez DPH) je potřebné zajistit spolupráci s advokátní kanceláří, se kterou má kraj pro tyto účely uzavřenou smlouvu a zajistit prostředky na úhradu jejích nákladů (na zvláštním účtu projektu jsou prostředky na opakování výběrového řízení pouze pro části 1-5).
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku . Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly.
Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky č. 2 Od myšlenky k výrobku v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-24-2013-31, př. 1.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
Zadávací dokumentace byla předána k posouzení poskytovateli dotace - Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s pravidly programu a případné připomínky budou zapracovány.
Návrh na jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise bude Radě Kraje Vysočina z časových důvodů předložen následně tak, aby byly dodrženy zákonné termíny.
Předkladatel předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč a v navýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet Od myšlenky k výrobku o stejnou částku.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 6. 2013 činí 33 201 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-24-2013-31;
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-24-2013-31, př. 1;
RK-24-2013-31, př. 2, RK-24-2013-31, př. 3; RK-24-2013-31, př. 4; RK-24-2013-31, př. 5;
RK-24-2013-31, př. 6; RK-24-2013-31, př. 7; RK-24-2013-31, př. 8; RK-24-2013-31, př. 9;
RK-24-2013-31, př. 10; RK-24-2013-31, př. 11; RK-24-2013-31, př. 12; RK-24-2013-31, př. 13;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu:
* zapracovat připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek;
* zajistit řádný průběh zadávacího řízení č. 2 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Od myšlenky k výrobku dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v navržených termínech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Od myšlenky k výrobku o částku 20 000 Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz