Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-49

RK-24-2013-49.doc  RK-24-2013-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-24-2013-49
NázevRozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov
ZpracovalP. Fiala, P. Tlustoš, D. Vichr, D. Tlustá
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem Průkazy energetické náročnosti budov .
Dne 22. 5. 2013 bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem Průkazy energetické náročnosti budov , která je realizována ke splnění zákonné povinnosti, vyplývající z novely zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Výzva byla odeslána 6 zájemcům a zároveň uveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo doručeno celkem 11 řádných nabídek, které byly poté posouzeny a hodnoceny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Dokumenty vyhotovené na základě požadavků stanovených v zákoně jako podklady pro rozhodnutí o výběru jsou obsahem materiálu RK-24-2013-49, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče oekoplan Czech Republic s.r.o., IČO 25331299, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, dle doporučení hodnotící komise.
Uvedený dodavatel splnil podmínky zadávací dokumentace a jeho nabídku vyhodnotila hodnotící komise jako nejvýhodnější. Dle čl. 7 odst. 2 písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v podlimitní veřejné zakázce přísluší radě kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov dle materiálu RK-24-2013-49, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče oekoplan Czech Republic s.r.o., IČO 25331299, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno v rámci podlimitní veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov ;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 7- 4
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz