Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-13

RK-24-2013-13.doc  RK-24-2013-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-24-2013-13
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků obci Jakubov u Moravských Budějovic.
Obec Jakubov u Moravských Budějovic požádala Kraj Vysočinu o darování pozemků par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělených geometrickým plánem
č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic. Jedná se o pozemky již v minulosti zastavěné chodníky. Kraj Vysočina pozemek par. č. 1224/3 v k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic nabyl na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek par. č. 1224/3 v k.ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice pro k. ú. a obec Jakubov u Moravských Budějovic na listu vlastnictví č. 506.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělené geometrickým plánem č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování uvedených pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělené geometrickým plánem
č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělené geometrickým plánem č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz