Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 24/2013, které se bude konat dne 02.07.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 22/2013 a 23/2013
2. Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
    ( P. Kolář, RK-24-2013-02)
3. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
    ( P. Kolář, RK-24-2013-03)
4. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ
    ( P. Kolář, RK-24-2013-04)
5. Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
    ( P. Kolář, RK-24-2013-05)
6. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
    ( P. Kolář, RK-24-2013-06)
7. Návrh obce Volevčice převzetí místní komunikace v k.ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-24-2013-07)
8. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na plynárenské zařízení v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
    ( P. Kolář, RK-24-2013-08)
9. Zařazení nové akce Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
    ( P. Kolář, RK-24-2013-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
    ( P. Kolář, RK-24-2013-10)
11. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
    ( P. Kolář, RK-24-2013-11)
12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-24-2013-12)
13. Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
    ( P. Kolář, RK-24-2013-13)
14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-24-2013-14)
15. Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
    ( P. Kolář, RK-24-2013-15)
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-24-2013-16)
17. Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
    ( P. Kolář, RK-24-2013-17)
18. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
    ( P. Kolář, RK-24-2013-18)
19. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-24-2013-19)
20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
    ( P. Kolář, RK-24-2013-20)
21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, P. Kolář, RK-24-2013-21)
22. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-22)
23. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na úhradu faktur po splatnosti pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-23)
24. Návrh rozpočtového opatření - státní příspěvek na platy zaměstnanců vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-24)
25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-25)
26. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-26)
27. Darovací smlouva pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-27)
28. Smlouva o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-24-2013-28)
29. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
    ( M. Pech, RK-24-2013-29)
30. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
    ( M. Pech, RK-24-2013-30)
31. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
    ( M. Pech, RK-24-2013-31)
32. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-24-2013-32)
33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    ( M. Pech, RK-24-2013-33)
34. Návrh organizačního řádu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Vysočina Education
    ( M. Pech, RK-24-2013-34)
35. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( M. Pech, RK-24-2013-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru organizátorům 10. ročníku letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči
    ( M. Pech, RK-24-2013-36)
37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
    ( M. Pech, RK-24-2013-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
    ( M. Pech, RK-24-2013-38)
39. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-24-2013-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
    ( M. Pech, RK-24-2013-40)
41. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
    ( M. Pech, RK-24-2013-41)
42. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
    ( M. Pech, RK-24-2013-42)
43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013
    ( A. Krištofová, RK-24-2013-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( K. Lisá, RK-24-2013-44)
45. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
    ( K. Lisá, RK-24-2013-45)
46. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
    ( K. Lisá, RK-24-2013-46)
47. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-24-2013-47)
48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
    ( I. Fryšová, RK-24-2013-48)
49. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov
    ( I. Fryšová, RK-24-2013-49)
50. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-24-2013-50)
51. Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-24-2013-51)
52. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-24-2013-52)
53. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-24-2013-53)
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou
    ( M. Kružíková, RK-24-2013-54)
55. Informace o hodnocení
    ( Z. Kadlec, RK-24-2013-55)
56. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
    ( H. Strnadová, RK-24-2013-56)
57. Vratka dotace z příjmů projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
    ( H. Strnadová, RK-24-2013-57)
58. II/360 Oslavice - Oslavička
    ( H. Strnadová, RK-24-2013-58)
59. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
    ( H. Strnadová, RK-24-2013-59)
60. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
    ( H. Strnadová, RK-24-2013-60)
61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 - jmenování člena hodnotící komise
    ( H. Strnadová, RK-24-2013-61)
62. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
    ( P. Kolář, RK-24-2013-62)
63. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
    ( V. Švarcová, RK-24-2013-63)
64. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz