Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-02

RK-24-2013-02.doc  RK-24-2013-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-24-2013-02
NázevDarování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků obci Kněžice.
Odbor majetkový obdržel od Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace geometrický plán č. 94-909/2011, který upřesnil průběh silnice č. II/402. Část pozemků není zastavěna krajskou silnicí. Z tohoto plánu plyne, že předmětem převodu na obec Kněžice budou pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2, vše v k. ú. Víska u Kněžic.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 390 pro k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2, dle GP č. 94-909/2011, vše v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice do vlastnictví obce Kněžice. Tímto převodem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby s pozemkem (pozemek a chodníky).
Záměr darovat výše uvedený pozemek je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s darováním souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2 vzniklé dle GP č. 94-909/2011, vše v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2 vzniklé dle GP č. 94-909/2011, vše v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz