Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-40

RK-24-2013-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-24-2013-40
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizaci:
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou realizuje projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0052 Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou (rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace 32.2/002/2012). MŠMT převedlo na účet kraje zálohu pro tuto školu v celkové částce 452 194,23 Kč.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
* zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 452 194,23 Kč (§ 3121);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedené organizaci o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 452 194,23 Kč - na realizaci projektu střední školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 452 194,23 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 452 194,23 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou .
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz