Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-19

RK-24-2013-19.doc  RK-24-2013-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-24-2013-19
NázevSmlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zřízení přístupu a příjezdu na pozemcích jiného vlastníka k objektu ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se stal vlastníkem budovy č.p. 2324 postavené na pozemku st. par. č. 1324, pozemku st. par. č. 1324 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 965 m2, dále jen nemovitosti , vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu sepsaného podle § 8 zákona č. 290/2002 Sb. Nemovitosti přešly do vlastnictví kraje v souvislosti s převzetím Nemocnice Havlíčkův Brod do zřizovatelské působnosti kraje. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví 1817 pro katastrální území a obec Havlíčkův Brod. Nemovitosti se nachází v severozápadní části areálu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, tj. státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, dále jen léčebna .
Budova č.p. 2324 včetně pozemku st. par. č. 1324 jsou zbytným majetkem pro činnost nemocnice a jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V podmínkách výběrového řízení na prodej výše uvedených nemovitostí, schválených radou kraje usnesením 0825/16/2013/RK bylo stanoveno, že právo přístupu a příjezdu k budově po pozemcích léčebny bude řešeno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Kraje Vysočina - vlastníka oprávněné nemovitosti a každého dalšího vlastníka budovy č.p. 2324 a to za úplatu stanovenou znaleckým posudkem na náklady kraje, smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi léčebnou (povinným z věcného břemen) a krajem (oprávněným z věcného břemene) do doby převodu budovy č.p. 2324 na jiného vlastníka.
Zastupitelstvo kraje dne 26. 6. 2013 usnesením 0295/04/2013/ZK rozhodlo úplatně převést budovu na ul. Rozkošská č. p. 2324, občanská vybavenost, v Havlíčkově Brodě, část obce Havlíčkův Brod, na pozemku st. par. č. 1324, pozemek st. par. č. 1324 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 965 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 2 258 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví NEST.HB spol. s r. o., Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25929011.
Úhrada za zřízení věcného břemene spočívající v neomezeném právu chůze a jízdy všemi motorovými a nemotorovými vozidly o celkové maximální hmotnosti do 5 tun a s tím souvisejícím právem vstupování oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů za účelem údržby a provádění oprav oprávněné nemovitosti (budovy č.p. 2324) přes pozemek par. č. 802/7 o výměře 3 932 m2 a pozemek par. č. 802/8 o výměře 4 932 m2, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, ve výši 212 736 Kč bez DPH, byla stanovena znaleckým posudkem č. 1295/2013, který vypracoval soudní znalec dne 19. 6. 2013.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka oprávněné nemovitosti budovy na ul. Rozkošská č. p. 2324, občanská vybavenost, část obce Havlíčkův Brod, na pozemku st. par. č. 1324, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, s povinným z věcného břemene Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, se sídlem Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod. Uzavřením této smlouvy budou naplněny podmínky výběrového řízení na prodej nemovitostí schválené radou kraje. Smlouva o zřízení věcného břemene není překládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod, se sídlem Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod, která je příslušná hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky, tj. s pozemky par. č. 802/7 ostatní plocha a par. č. 802/8 ostatní plocha, vše v k. ú a obci Havlíčkův Brod, na straně povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene a vlastníka oprávněné nemovitosti budovy na ul. Rozkošská č. p. 2324, občanská vybavenost, část obce Havlíčkův Brod, na pozemku st. par. č. 1324, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v neomezeném právu chůze a jízdy všemi motorovými a nemotorovými vozidly o celkové maximální hmotnosti do 5 tun a s tím souvisejícím právem vstupování oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka oprávněné nemovitosti, či jeho dodavatelů za účelem údržby a provádění oprav oprávněné nemovitosti a to za jednorázovou úplatu ve výši 212 736 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz