Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-21

RK-24-2013-21.doc  RK-24-2013-21pr01.pdf  RK-24-2013-21pr02.pdf  RK-24-2013-21pr03.pdf  RK-24-2013-21pr04.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-24-2013-21
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) zaslala žádost o souhlas s realizací stavební akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení . Součástí dopisu je i žádost o poskytnutí investiční dotace na realizaci této investiční akce dle materiálu RK-24-2013-21, př. 1. Společně s tím předložila nemocnice výsledek předběžného poptávkového řízení souvisejícího s rekonstrukcí ve výši cca 1,9 mil. Kč (RK-24-2013-21, př. 2) a ekonomický rozbor, dle kterého dojde realizací této investiční akce k předpokládané roční úspoře nákladů ve výši cca 3,1 mil. Kč dle materiálu RK-24-2013-21, př. 3.
Usnesením č. 0386/05/2012/ZK schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina v roce 2012 v rámci realizace prioritních investičních akcí v jednotlivých zdravotnických příspěvkových organizacích rozpočtové opatření, kterým byly převedeny z kapitoly Zdravotnictví na kapitolu Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve Zdravotnictví finanční prostředky ve výši 10 187 tis. Kč na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč - Stavební úpravy pavilonu UNP . Realizace této investiční akce však nebyla v roce 2012 zahájena a v rozpočtu na rok 2013 byla pro kapitolu Nemovitý majetek na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč - Stavební úpravy pavilonu UNP (ORG 1261020000) schválena finanční částka ve výši 4 000 tis. Kč. Ačkoli usnesením č. 0324/07/2013/RK rada kraje pozastavila investiční přípravu akce Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu UNP z důvodu plánované výstavby Pavilonu chirurgických oborů, a to na základě podkladů z nemocnice o nutnosti umístění oddělení ARO a urologie do náhradních prostor, nový management nemocnice zpracoval nový návrh umístění oddělení.
Z důvodu rychlé realizace díla a pro docílení finančních úspor již v roce 2013 bude tato investiční akce realizována nemocnicí.
Návrh řešení Z důvodu zefektivnění provozu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace navrhují odbor zdravotnictví a odbor majetkový radě kraje:
* souhlasit s realizací technického zhodnocení na majetku Kraje Vysočina Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení ,
* schválit:
- převedení finančních prostředků z kapitoly Nemovitý majetek na kapitolu Zdravotnictví ve výši 2 mil. Kč na shora uvedenou akci a
- investiční dotaci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci k zajištění jejího financování.
Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00628-02 (materiál RK-24-2013-21, př. 4).
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s technickým zhodnocením na majetku Kraje Vysočina, který má Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace v nájmu, a to s realizací investiční akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení ;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve Zdravotnictví o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 2 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč s určením na financování akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení ;
* změnu investičního plánu na rok 2013 spočívající v zařazení akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení ;
ukládá
* řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci předkládat odboru zdravotnictví došlé dodavatelské faktury na akci Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení ihned po jejich zaevidování v knize došlých faktur a po jejich úhradě dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur za účelem doložení čerpání schválené investiční dotace;
* odboru zdravotnictví poukázat na účet Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace finanční prostředky bezprostředně po předložení dodavatelských faktur Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz