Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-59

RK-24-2013-59.doc  RK-24-2013-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-24-2013-59
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázku tvoří část: 1) II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. Etapa a část: 2) II/353 Počítky - odvodnění komunikace . Zakázka byla organizována jako otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. V průběhu zadávacího řízení byla vyřazena jedna nabídka při procesu otevírání obálek a jedna nabídka z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-24-2013-59, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
Jako nejvhodnější nabídka pro část 1) byla vyhodnocena nabídka dodavatele OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 177 000 Kč bez DPH.
Jako nejvhodnější nabídka pro část 2) byla vyhodnocena dodavatele OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 154 000 Kč bez DPH.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-24-2013-59, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 dle materiálu RK-24-2013-59, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 :
* pro část 1) OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709
* pro část 2) OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709
v souladu s materiálem RK-24-2013-59, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz