Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2013, které se konalo dne 2. 7. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 22/2013 a 23/2013
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 7. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové a L. Joukla.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
64. Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov rekonstrukce kuchyně“
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 22/2013 a 23/2013
 2. Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
 3. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
 4. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ
 5. Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
 6. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
 7. Návrh obce Volevčice převzetí místní komunikace v k.ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
 8. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na plynárenské zařízení v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
 9. Zařazení nové akce Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 11. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
 12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
 17. Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
 18. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
 19. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Havlíčkův Brod
 20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 22. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 23. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na úhradu faktur po splatnosti pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 24. Návrh rozpočtového opatření - státní příspěvek na platy zaměstnanců vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 26. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 27. Darovací smlouva pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 28. Smlouva o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 29. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 30. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 31. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
 32. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 34. Návrh organizačního řádu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Vysočina Education
 35. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru organizátorům 10. ročníku letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči
 37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 39. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 41. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
 42. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
 43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 45. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 46. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
 47. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 49. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov
 50. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 51. Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 52. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 53. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou
 55. Informace o hodnocení
 56. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 57. Vratka dotace z příjmů projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
 58. II/360 Oslavice - Oslavička
 59. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
 60. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
 61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 - jmenování člena hodnotící komise
 62. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
 63. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
 64. Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov rekonstrukce kuchyně“
 65. Rozprava členů rady
Usnesení 1143/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 22/2013 a 23/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice
Usnesení 1144/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2 vzniklé dle GP č. 94-909/2011, vše v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 440/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 a par. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 643 m2 vzniklé dle GP č. 94-909/2011, vše v k. ú. Víska u Kněžic a obci Kněžice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-02.doc, RK-24-2013-02, př. 1

03. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
Usnesení 1145/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí na straně vlastníka pozemků a půjčitele a Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele:
 • smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba na části pozemků dle materiálu RK-24-2013-03, př. 1;
 • smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-24-2013-03, př. 1 a to na dobu 8 měsíců od předání staveniště stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba zhotoviteli.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-03.doc, RK-24-2013-03, př. 1, RK-24-2013-03, př. 2

04. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ
Usnesení 1146/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-04.doc, RK-24-2013-04, př. 1, RK-24-2013-04, př. 2

05. Prodej pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
Usnesení 1147/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-05.doc, RK-24-2013-05, př. 1

06. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1148/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-06.doc, RK-24-2013-06, př. 1, RK-24-2013-06, př. 2, RK-24-2013-06, př. 3, RK-24-2013-06, př. 4

07. Návrh obce Volevčice převzetí místní komunikace v k.ú. Volevčice u Telče do vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh převzetí místní komunikace do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1149/24/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřijmout návrh obce Volevčice na bezúplatné převzetí místní komunikace na pozemku par. č. 647/1 v k.ú. Volevčice u Telče.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-07.doc, RK-24-2013-07, př. 1, RK-24-2013-07, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 08, 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na plynárenské zařízení v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Usnesení 1150/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 4204/3 a 4214/10 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy a GP dle materiálů RK-24-2013-08, př. 1 a RK-24-2013-08, př. 4;
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina jako povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby, spočívající v právu užívání části pozemku par. č. 2087/8 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene dle znaleckého posudku ve výši 6 900 Kč dle smlouvy a GP dle materiálů RK-24-2013-08, př. 2 a RK-24-2013-08, př. 4;
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností ČEPOIL s.r.o. jako povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby, spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 2083/4, 2083/5 a 2702 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč bez DPH dle smlouvy a GP dle materiálů RK-24-2013-08, př. 3 a RK-24-2013-08, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-08.doc, RK-24-2013-08, př. 1, RK-24-2013-08, př. 2, RK-24-2013-08, př. 3, RK-24-2013-08, př. 4

09. Zařazení nové akce Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 1151/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - havárie, oprava regulačních prvků do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-09.doc

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem povýšení rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek z důvodu prodeje zámku ve Světlé nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, o částku 862 400 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 862 400 Kč určenou na úhradu daně z převodu nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. července 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-10.doc

11. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o záměru prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1153/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-11.doc, RK-24-2013-11, př. 1, RK-24-2013-11, př. 2, RK-24-2013-11, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 12 16 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1154/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2013-12, př. 1 a RK-24-2013-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-12.doc, RK-24-2013-12, př. 1, RK-24-2013-12, př. 2

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Usnesení 1155/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělené geometrickým plánem č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1224/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1330 m2 a par. č. 1224/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1014 m2, oddělené geometrickým plánem č. 328-3717/2013 z pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-13.doc, RK-24-2013-13, př. 1

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1156/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2013-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2013-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 741 v k. ú. Černá do vlastnictví obce Černá;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 448/2 a 445 v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2215/110 v k. ú. Ledeč nad Sázavou do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-14.doc, RK-24-2013-14, př. 1

15. Výkup pozemku - k. ú. Bystrá
Usnesení 1157/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-15.doc

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
Usnesení 1158/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-16.doc

17. Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 III
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1159/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-17.doc

18. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1160/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2013-18, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2013-18, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-18.doc, RK-24-2013-18, př. 1, RK-24-2013-18, př. 2, RK-24-2013-18, př. 3, RK-24-2013-18, př. 4

19. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu řešení přístupu a příjezdu na pozemcích jiného vlastníka k objektu ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1161/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, se sídlem Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod, která je příslušná hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky, tj. s pozemky par. č. 802/7 ostatní plocha a par. č. 802/8 ostatní plocha, vše v k. ú a obci Havlíčkův Brod, na straně povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene a vlastníka oprávněné nemovitosti budovy na ul. Rozkošská č. p. 2324, občanská vybavenost, část obce Havlíčkův Brod, na pozemku st. par. č. 1324, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v neomezeném právu chůze a jízdy všemi motorovými a nemotorovými vozidly o celkové maximální hmotnosti do 5 tun a s tím souvisejícím právem vstupování oprávněného z věcného břemene a každého dalšího vlastníka oprávněné nemovitosti, či jeho dodavatelů za účelem údržby a provádění oprav oprávněné nemovitosti a to za jednorázovou úplatu ve výši 212 736 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-19.doc, RK-24-2013-19, př. 1

20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým záměrem prodeje nemovitého majetku v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1162/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-20.doc

62. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Poříčí u Přibyslavi
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemku a Krajem Vysočina v k. ú. Poříčí u Přibyslavi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, IČO: 70994234 a Krajem Vysočina nájemní smlouvu na pronájem části pozemku par. 156/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi pro realizaci stavby II/351 Přibyslav - most ev. č. 351-008 dle smlouvy dle materiálu RK-24-2013-62, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-62.doc, RK-24-2013-62, př. 1, RK-24-2013-62, př. 2

64. Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov rekonstrukce kuchyně“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SPŠ a SOU Pelhřimov rekonstrukce kuchyně“ dle materiálu RK-24-2013-64, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ 608 38 531 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „SPŠ a SOU Pelhřimov rekonstrukce kuchyně“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-64.doc, RK-24-2013-64, př. 1, RK-24-2013-64, př. 2

21. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o souhlas s realizací stavební akce „Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s technickým zhodnocením na majetku Kraje Vysočina, který má Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace v nájmu, a to s realizací investiční akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve Zdravotnictví o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 2 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč s určením na financování akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení;
 • změnu investičního plánu na rok 2013 spočívající v zařazení akce Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci předkládat odboru zdravotnictví došlé dodavatelské faktury na akci Rekonstrukce Pavilonu UNP a budovy gynekologie pro oddělení LDN a očního oddělení ihned po jejich zaevidování v knize došlých faktur a po jejich úhradě dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur za účelem doložení čerpání schválené investiční dotace;
 • odboru zdravotnictví poukázat na účet Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace finanční prostředky bezprostředně po předložení dodavatelských faktur Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-21.doc, RK-24-2013-21, př. 1, RK-24-2013-21, př. 2, RK-24-2013-21, př. 3, RK-24-2013-21, př. 4

22. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1166/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5 112 070 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35018) o částku 5 112 070 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 5 112 070 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-22.doc, RK-24-2013-22, př. 1, RK-24-2013-22, př. 2

23. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na úhradu faktur po splatnosti pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu dlužných faktur za provedené úklidové služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 2 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o částku 2 000 000 Kč na dílčí úhrady dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci předložit odboru zdravotnictví do 14 dnů po úhradě výpisy z bankovního účtu a soupis dodavatelských faktur, ve kterém bude uvedena fakturovaná částka, uhrazená částka, datum splatnosti a datum úhrady.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-23.doc, RK-24-2013-23, př. 1, RK-24-2013-23, př. 2

24. Návrh rozpočtového opatření - státní příspěvek na platy zaměstnanců vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o státní příspěvek poskytnutý Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci projektu Prohlubování znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech ve výši 278 094 Kč (ÚZ 33135016 ve výši 41 714,30 Kč, ÚZ 33535017 ve výši 236 379,70 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 278 094 Kč, z toho:
  • 207 934 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (ÚZ 33135016 ve výši 31 190,20 Kč, ÚZ 33535017 ve výši 176 743,80 Kč);
  • 70 160 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci (ÚZ 33135016 ve výši 10 524,10 Kč, ÚZ 33535017 ve výši 59 635,90 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
  • 207 934 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 70 160 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou na platy zaměstnanců účastnících se na vzdělávacích aktivitách projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-24.doc, RK-24-2013-24, př. 1

25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh navýšení investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení SW OCR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací SW OCR v nových vyšších pořizovacích cenách 96 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 42 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 42 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci pro každou ve výši 21 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o částku 21 000 Kč na pořízení SW OCR;
ruší
usnesení č. 0427/09/2013/RK v části: ukládá ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví:
 • v termínu do 30. 6. 2013 kopii faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH, na jejímž základě bude dotace poskytnuta;
 • po úhradě faktury výpis z bankovního účtu dokládající úhradu faktury dodavateli;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zaslat na odbor zdravotnictví:
 • v termínu do 30. 9. 2013 kopii faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH, na jejímž základě bude dotace poskytnuta;
 • po úhradě faktury výpis z bankovního účtu dokládající úhradu faktury dodavateli.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-25.doc, RK-24-2013-25, př. 1, RK-24-2013-25, př. 2, RK-24-2013-25, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 26, 27 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

26. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1170/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-26.doc, RK-24-2013-26, př. 1

27. Darovací smlouva pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1171/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2013-27, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-27.doc, RK-24-2013-27, př. 1

28. Smlouva o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 1. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-28.doc, RK-24-2013-28, př. 1

29. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO odboru analýz a podpory řízení, seznámili radu kraje s návrhem projektového záměru Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Interaktivně s LMS Moodle dle materiálu RK-24-2013-29, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-29.doc, RK-24-2013-29, př. 1, RK-24-2013-29, př. 2

30. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO odboru analýz a podpory řízení, předložili radě kraje variantní návrh usnesení k tomuto materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1174/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Dobré řemeslo je naše šance dle materiálu RK-24-2013-30, př. 1;
ukládá
ředitelce Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v roce 2014 a po dobu realizace projektu na zcela nezbytné položky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-30.doc, RK-24-2013-30, př. 1, RK-24-2013-30, př. 2

31. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO odboru analýz a podpory řízení, informovali radu kraje o výsledku veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1175/24/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-24-2013-31;
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-24-2013-31, př. 1, RK-24-2013-31, př. 2, RK-24-2013-31, př. 3, RK-24-2013-31, př. 4, RK-24-2013-31, př. 5, RK-24-2013-31, př. 6, RK-24-2013-31, př. 7, RK-24-2013-31, př. 8, RK-24-2013-31, př. 9, RK-24-2013-31, př. 10, RK-24-2013-31, př. 11, RK-24-2013-31, př. 12, RK-24-2013-31, př. 13;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu:
 • zapracovat připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek;
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení č. 2 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Od myšlenky k výrobku dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v navržených termínech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Od myšlenky k výrobku o částku 20 000 Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-31.doc, RK-24-2013-31, př. 1, RK-24-2013-31, př. 2, RK-24-2013-31, př. 3, RK-24-2013-31, př. 4, RK-24-2013-31, př. 5, RK-24-2013-31, př. 6, RK-24-2013-31, př. 7, RK-24-2013-31, př. 8, RK-24-2013-31, př. 9, RK-24-2013-31, př. 10, RK-24-2013-31, př. 11, RK-24-2013-31, př. 12, RK-24-2013-31, př. 13, RK-24-2013-31, př. 14, RK-24-2013-31, př. 15

32. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 000 000 Kč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-24-2013-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-32.doc, RK-24-2013-32, př. 1

33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku dle návrhů škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením elektrického varného kotle 150 l Fagor z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií Velké Meziříčí dle materiálu RK-24-2013-33;
 • s vyřazením osobního automobilu Škoda Forman 135 a odsávacího zařízení, z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Jihlava dle materiálu RK-24-2013-33;
 • s vyřazením trafostanice z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-24-2013-33.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, ředitel Střední školy stavební Jihlava a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-33.doc

34. Návrh organizačního řádu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Vysočina Education
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem organizačního řád Vysočina Education, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/24/2013/RK
Rada kraje
vydává
organizační řád Vysočina Education, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, uvedený v materiálu RK-24-2013-34, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-34.doc, RK-24-2013-34, př. 1

35. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 14. 6. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 dle materiálu RK-24-2013-35, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-24-2013-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-24-2013-35, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-35.doc, RK-24-2013-35, př. 1, RK-24-2013-35, př. 2, RK-24-2013-35, př. 3

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru organizátorům 10. ročníku letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru organizátorům 10. ročníku letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-36.doc

37. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2013-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-37.doc, RK-24-2013-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 3 625 241,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 780 250 Kč;
  • Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 692 812,80 Kč;
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 470 610,40 Kč;
  • Střední škole automobilní Jihlava, IČO 00056260 o částku 514 742,40 Kč;
  • Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671 o částku 273 455,20 Kč;
  • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 550 426,80 Kč;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO 00638056 o částku 342 943,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-24-2013-38.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-38.doc

39. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-24-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-39.doc, RK-24-2013-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1184/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 452 194,23 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 452 194,23 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-40.doc

41. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/24/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-24-2013-41, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-41.doc, RK-24-2013-41, př. 1

42. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádostech o poskytnutí dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1186/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 394 820 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-24-2013-42, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 62 115 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-24-2013-42, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-42.doc, RK-24-2013-42, př. 1, RK-24-2013-42, př. 2, RK-24-2013-42, př. 3, RK-24-2013-42, př. 4, RK-24-2013-42, př. 5, RK-24-2013-42, př. 6, RK-24-2013-42, př. 7, RK-24-2013-42, př. 8, RK-24-2013-42, př. 9, RK-24-2013-42, př. 10, RK-24-2013-42, př. 11, RK-24-2013-42, př. 12, RK-24-2013-42, př. 13, RK-24-2013-42, př. 14, RK-24-2013-42, př. 15, RK-24-2013-42, př. 16, RK-24-2013-42, př. 17, RK-24-2013-42, př. 18

43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1187/24/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2013 dle materiálu RK-24-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. červenec 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-43.doc, RK-24-2013-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení zvýšení příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci pro rok 2013. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1188/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 645 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 645 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2013, jeho zvýšením o částku 645 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-44.doc

45. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1189/24/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-24-2013-45, př. 1, RK-24-2013-45, př. 2, RK-24-2013-45, př. 3, RK-24-2013-45, př. 4, RK-24-2013-45, př. 5, RK-24-2013-45, př. 6, RK-24-2013-45, př. 7, RK-24-2013-45, př. 8, RK-24-2013-45, př. 9, RK-24-2013-45, př. 10;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu předložit radě kraje ke schválení přepracované střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu nejpozději však do 31. října 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-45.doc, RK-24-2013-45, př. 1, RK-24-2013-45, př. 2, RK-24-2013-45, př. 3, RK-24-2013-45, př. 4, RK-24-2013-45, př. 5, RK-24-2013-45, př. 6, RK-24-2013-45, př. 7, RK-24-2013-45, př. 8, RK-24-2013-45, př. 9, RK-24-2013-45, př. 10

46. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1190/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti dle materiálu RK-24-2013-46, př. 1 s účinností od 5. 8. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 5. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-46.doc, RK-24-2013-46, př. 1

47. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1191/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-47.doc

48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1192/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 4 926 Eur (126 328,29 Kč) a o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 289,83 Eur (7 505,15 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-48.doc

49. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Průkazy energetické náročnosti budov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1193/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov dle materiálu RK-24-2013-49, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče oekoplan Czech Republic s.r.o., IČO 25331299, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno v rámci podlimitní veřejné zakázky Průkazy energetické náročnosti budov;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-49.doc, RK-24-2013-49, př. 1

50. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1194/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 025 285 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-50.doc

51. Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v uvedeném projektu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1195/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2013-51, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2013-51, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-51.doc, RK-24-2013-51, př. 1

52. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1196/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku dle materiálu RK-24-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-52.doc, RK-24-2013-52, př. 1

53. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o podstatné změně v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1197/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2013-53, př. 1 a zapracovat ji do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-53.doc, RK-24-2013-53, př. 1

63. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení pro Domov důchodců Ždírec - přístavba
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1198/24/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-63.doc

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou
M. Kružíková seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1199/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení SE.S.TA, Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 265 37 516, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Festivalu KoresponDance 2013 Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-24-2013-54, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-24-2013-54.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-54.doc, RK-24-2013-54, př. 1, RK-24-2013-54, př. 2, RK-24-2013-54, př. 3

55. Informace o hodnocení
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí informace o periodickém hodnocení Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1200/24/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o periodickém hodnocení Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2013-55, př. 1.
odpovědnost: RK, ředitel
termín: 2. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-55.doc, RK-24-2013-55, př. 1

56. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje s předloženým prohlášením skutečností uvedených ve zprávě za projekt „Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1201/24/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2013-56, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-56.doc, RK-24-2013-56, př. 1

57. Vratka dotace z příjmů projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1202/24/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku části dotace ve výši 26 299,13 Kč, dle výzvy k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 18. 6. 2013 dle materiálu RK-24-2013-57, př. 1 do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s odvodem vratky části dotace ve výši 26 299,13 Kč dle materiálu RK-24-2013-57, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 18. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-57.doc, RK-24-2013-57, př. 1

58. II/360 Oslavice - Oslavička
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1203/24/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci, že vratka části dotace v souvislosti s vyčíslením příjmů z realizace projektu II/360 Oslavice - Oslavička byla odeslána dle materiálu RK-24-2013-58, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 Oslavice - Oslavička, související s odvodem vratky části dotace ve výši 1 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 10. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-58.doc, RK-24-2013-58, př. 1

59. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace-komunikace-2013-01
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky v rámci uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1204/24/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Projektové dokumentace-komunikace-2013-01 dle materiálu RK-24-2013-59, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace-komunikace-2013-01:
 • pro část 1) OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709
 • pro část 2) OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709
v souladu s materiálem RK-24-2013-59, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-59.doc, RK-24-2013-59, př. 1

60. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1205/24/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-24-2013-60, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-24-2013-60, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-60.doc, RK-24-2013-60, př. 1, RK-24-2013-60, př. 2, RK-24-2013-60, př. 3

61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 - jmenování člena hodnotící komise
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje s návrhem jmenování člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/404, III/4045 Komárovice křiž. s III/4045“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1206/24/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
člena hodnotící komise a jeho náhradníka u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 dle materiálu RK-24-2013-61, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2013-61.doc, RK-24-2013-61, př. 1

65. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 7. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2013 dne 2. 7. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 7. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz