Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-08

RK-24-2013-08.doc  RK-24-2013-08pr01.doc  RK-24-2013-08pr02.doc  RK-24-2013-08pr03.doc  RK-24-2013-08pr04.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-24-2013-08
NázevUzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na plynárenské zařízení v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice , v rámci které vybudoval i STL plynovod + 2 ks plynovodních přípojek. Stavbou tohoto plynárenského zařízení byly kromě pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 4204/3 a 4214/10 v k. ú. a obci Moravské Budějovice, dotčeny i pozemek par. č. 2087/8 v k. ú. a obci Moravské Budějovice ve vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru a pozemky par. č. 2083/4, 2083/5 a 2702 v k. ú. a obci Moravské Budějovice ve vlastnictví společnosti ČEPOIL s. r. o. Pro stavební řízení byly s vlastníky dotčených pozemků a s JMP Net, s.r.o. jako provozovatelem tohoto plynárenského zařízení, uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ze kterých vyplývá povinnost uzavřít po vydání kolaudačního souhlasu smlouvy o zřízení věcného břemene. Podmínka jejich uzavření také vyplývá z kupní smlouvy č. 1213000321/1737772, kterou bude toto plynárenské zařízení převedeno do vlastnictví JMP Net, s. r. o.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníky dotčených pozemků stavbou plynárenského zařízení jako povinnými z věcného břemene, JMP Net s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby plynárenského zařízení v rozsahu dle GP č. 2509-41/2011 ze dne 26. 4. 2013, uvedeného v materiálu RK-24-2013-08, př. 4. Kraj Vysočina jako investor stavby je povinen uhradit částky za zřízení věcného břemene vlastníkům dotčených pozemků, které byly stanoveny se společností ČEPOIL s.r.o. dohodou ve výši 100 Kč + DPH a v případě ČR - Hasičského záchranného sboru znaleckým posudkem č. 5034 ze dne 28. 5. 2013 v celkové výši 6 900 Kč. V případě, kdy je oprávněným z věcného břemene společnost JMP Net, s.r.o. a povinným z věcného břemene Kraj Vysočina, je dohodou účastníků smlouvy stanovena úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč + DPH, kterou oprávněný uhradí Kraji Vysočina po podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
Návrhy jednotlivých smluv jsou uvedeny v materiálech RK-24-2013-08, př. 1-3.
StanoviskaKe stavbě plynárenského zařízení v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice byly uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníků dotčených pozemků a k dotčení pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina vydala souhlasné stanovisko Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace kraje č. TSÚ/Mu/7317/2011 ze dne 3. 8. 2011.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 4204/3 a 4214/10 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy a GP dle materiálů RK-24-2013-08, př. 1
a RK-24-2013-08, př. 4;
* uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina jako povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby, spočívající v právu užívání části pozemku par. č. 2087/8 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene dle znaleckého posudku ve výši 6 900 Kč dle smlouvy a GP dle materiálů RK-24-2013-08, př. 2 a RK-24-2013-08, př. 4;
* uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností ČEPOIL s.r.o. jako povinným z věcného břemene a JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby, spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 2083/4, 2083/5 a 2702 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč bez DPH dle smlouvy a GP dle materiálů RK-24-2013-08, př. 3 a RK-24-2013-08, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz