Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-10

RK-24-2013-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-24-2013-10
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na povýšení rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek z důvodu prodeje zámku ve Světlé nad Sázavou.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0321/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 mimo jiné rozhodlo o prodeji budovy č.p. 1 zámku ve Světlé nad Sázavou za kupní cenu ve výši 21 560 000 Kč do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Sjednanou kupní cenu se kupující zavázal uhradit v termínu nejdéle do 30. 11. 2012. Současně zastupitelstvo výše uvedeným usnesením rozhodlo o koupi budovy ubytovacího zařízení č.p. 545 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 9 060 000 Kč od města Světlá nad Sázavou. Po provedeném zápočtu vzájemných pohledávek z kupních cen a doplatku rozdílu kupní ceny ve výši 12 500 000 Kč od města Světlá nad Sázavou, byl k datu 15. 4. 2013 zapsán vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem v katastru nemovitostí. Dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je poplatník (prodávající Kraj Vysočina) mimo jiné povinen uhradit daň z převodu nemovitostí ve výši 4 % ze základu daně, tj. sjednané kupní ceny 21 560 000 Kč.
Návrh řešení K úhradě daně z převodu nemovitostí, prodeje budovy zámku, ve výši 862 400 Kč nejsou ve schváleném rozpočtu na rok 2013 vyčleněny dostatečné zdroje. OM navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, položka 5362 o částku 862 400 Kč určenou na daň z převodu nemovitostí při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 6. 2013 činí 33 201 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, o částku 862 400 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 862 400 Kč určenou na úhradu daně z převodu nemovitostí.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 15. července 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz