Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-37

RK-24-2013-37.doc  RK-24-2013-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-24-2013-37
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Třebíč (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 11 894 Kč na úhradu cestovného Mgr. D. Pelánové a Mgr. M. Peroutkové - pedagogický dozor na zájezdu studentů Gymnázia Třebíč do Francie od subjektu Cestovní kancelář PhDr. Jolana Kubíková - PORTA OPTIMA, Božetěchova 91, 612 00 Brno. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-24-2013-37, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Gymnázium Třebíč proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele. Souhlas s přijetím daru je příslušná udělit rada kraje, a to podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2013-37, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2013-37, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz