Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-38

RK-24-2013-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-24-2013-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
Zpracoval Z. Nevrkla, J. Kafková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Střední škola stavební Třebíč, Gymnázium Chotěboř a Střední škola automobilní Jihlava a jejich zprostředkování výše uvedeným organizacím.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze středním školám ) schválilo MŠMT dotaci:
1. Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod v celkové výši 1 950 625 Kč;
2. Střední škole stavební Třebíč v celkové výši 1 732 032 Kč;
3. Gymnáziu Chotěboř v celkové výši 1 176 526 Kč;
4. Střední škole automobilní Jihlava v celkové výši 1 286 856 Kč
5. Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř v celkové výši 683 638 Kč
6. Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč v celkové výši 1 376 067 Kč
7. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava v celkové výši 857 359 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů.
MŠMT převedlo na účet kraje druhou zálohu pro tyto školy v celkové částce 3 625 241,20 Kč (40% předpokládaných výdajů projektů):
1. Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod v celkové výši 780 250 Kč;
2. Střední škole stavební Třebíč v celkové výši 692 812,80 Kč;
3. Gymnáziu Chotěboř v celkové výši 470 610,40 Kč;
4. Střední škole automobilní Jihlava v celkové výši 514 742,40 Kč
5. Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř v celkové výši 273 455,20 Kč
6. Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč v celkové výši 550 426,80 Kč
7. Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava v celkové výši 342 943,60 Kč
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 3 625 241,20 Kč (§ 3121 ve výši 470 610,40 Kč, § 3122 ve výši 1 859 638,40 Kč a § 3123 ve výši 1 294 992,40 Kč);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 3 625 241,20 Kč - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty EU peníze středním školám realizované příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 3 625 241,20 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
- Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 780 250 Kč;
- Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 o částku 692 812,80 Kč;
- Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 470 610,40 Kč;
- Střední škole automobilní Jihlava, IČO 00056260 o částku 514 742,40 Kč;
- Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671 o částku 273 455,20 Kč;
- Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 550 426,80 Kč;
- Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO 00638056 o částku 342 943,60 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-24-2013-38.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz