Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-23

RK-24-2013-23.doc  RK-24-2013-23pr01.pdf  RK-24-2013-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-24-2013-23
NázevNávrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na úhradu faktur po splatnosti pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu dlužných faktur za provedené úklidové služby dle materiálu RK-24-2013-23, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu potřeby finanční stability nemocnice pod vedením krizového manažera doporučuje odbor zdravotnictví radě kraje v rámci svých kompetencí schválit poskytnutí příspěvku na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 2 000 000 Kč na částečnou úhradu dlužných faktur po lhůtě splatnosti za provedené úklidové služby.
Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rozpočtové položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00000) na kapitole Zdravotnictví je 46 680 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-03 (RK-24-2013-23, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 2 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o částku 2 000 000 Kč na dílčí úhrady dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci předložit odboru zdravotnictví do 14 dnů po úhradě výpisy z bankovního účtu a soupis dodavatelských faktur, ve kterém bude uvedena fakturovaná částka, uhrazená částka, datum splatnosti a datum úhrady.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz