Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-03

RK-24-2013-03.doc  RK-24-2013-03pr01.pdf  RK-24-2013-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-24-2013-03
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv nezbytných pro vydání stavebního povolení na uvedenou akci na pozemcích zahrnutých do dočasného i trvalého záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem akce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba . Ta je v seznamu akcí plánovaných k zahájení (vydání stavebního povolení)v roce 2013. Vlastní akce spočívá v rekonstrukci části průtahu Velkého Meziříčí v rozsahu ulic Sokolovská a Karlov. Předpokládaný termín zahájení stavby je 1. 4. 2014 a plánovaná délka rekonstrukce je 8 měsíců.
Pozemky, na kterých bude provedena popsaná akce (trvalý zábor) jsou ve vlastnictví města Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí a ve vlastnictví kraje. Pro výše uvedenou stavbu je dále nezbytné zajistit nezbytné manipulační plochy. Dle záborového elaborátu je vlastníkem pozemků potřebných pro účel dočasného záboru město Velké Meziříčí.
S městem Velké Meziříčí bude, pro potřeby stavebního řízení, nezbytné uzavřít smlouvu o výpůjčce a smlouvu zakládající právo provést stavbu na částech pozemků (dle záborového elaborátu) uvedených v materiálu RK-24-2013-03, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy zakládající právo provést stavbu s městem Velké Meziříčí na části pozemků v rozsahu dle materiálu
RK-24-2013-03, př. 1. Smlouvy nejsou přikládány, jedná se o standardní smlouvy.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu průběhu stavby geometrickým plánem a k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí na straně vlastníka pozemků a půjčitele a Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele:
* smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba na části pozemků dle materiálu RK-24-2013-03, př. 1;
* smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-24-2013-03, př. 1 a to na dobu 8 měsíců od předání staveniště stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba zhotoviteli.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz