Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-48

RK-24-2013-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-24-2013-48
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT , Regionálního managementu Dolní Rakousko, a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt RECOM CZ-AT je realizován v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, prioritní osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, oblast podpory Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.
Usnesením č. 0455/12/2008/RK ze dne 15. 4. 2008 ( Rada kraje schvaluje obsah projektu Regional Cooperation Management CZ-AT, RECOM CZ-AT v Operačním programu Cíl Evropská spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v prioritní ose 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, v oblasti podpory Udržitelné sítě a institucionální spolupráce, dle materiálu RK-12-2008-27, př. 1 ) schválila Rada Kraje Vysočina obsah projektu RECOM CZ-AT .
Usnesením č. 0175/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-03-2008-35, př. 1upr1 ) rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery.
Projekt RECOM CZ-AT Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od vedoucího partnera kryje 85 %, od Ministerstva pro místní rozvoj 5 % uznatelných nákladů za 8. monitorovací období projektu od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012. Dotace jsou poskytovány v měně Eur.
Dne 22. 4. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet projektu RECOM CZ-AT , č. ú.: 4200153886/6800, dotace ve výši 4 926 Eur ze strany vedoucího partnera projektu. Dne 30. 5. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 289,83 Eur ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RECOM CZ-AT o částku 4 926 Eur (126 328,29 Kč) a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu vedeného u České národní banky o částku 289,83 Eur (7 505,15 Kč). Dotace přijatá na zvláštní účet vedený u České národní banky byla převedena na zvláštní účet projektu RECOM CZ-AT .
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 4 926 Eur (126 328,29 Kč).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu vedeného u České národní banky o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 289,83 Eur (7 505,15 Kč).
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT ve výši 4 926 Eur (126 328,29 Kč) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 289,83 Eur (7 505,15 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 4 926 Eur (126 328,29 Kč) a o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 289,83 Eur (7 505,15 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz