Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-18

RK-24-2013-18.doc  RK-24-2013-18pr01.doc  RK-24-2013-18pr02.doc  RK-24-2013-18pr03.doc  RK-24-2013-18pr04.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-24-2013-18
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
Zpracoval J. Tvrzová, Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu .
Uvedená akce spočívá ve vybudování vstupního objektu areálu Domova důchodců Ždírec. Ve stávajícím areálu Domova důchodců Ždírec se nacházejí dva samostatně stojící objekty. Původní rekonstruovaný objekt s kotelnou a prádelnou a dále nově vybudovaný samostatně stojící objekt pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Aby mohly být tyto objekty provozovány jako jeden provozní celek, je nutné vybudovat vstupní objekt, který bude umístěn mezi těmito dvěma budovami. Bude tak vytvořen nový hlavní vchod pro celý komplex Domova důchodců. V rámci tohoto vstupního objektu budou provedeny dále administrativní prostory a prostory pro rehabilitaci. Na základě konzultací a požadavků je navrhovaná přístavba vstupního objektu doplněna o samostatně stojící hospodářský objekt v prostoru odstraňované budovy č. p. 49, v areálu Domova důchodců. Objekt by měl sloužit především pro uskladnění zahradní a provozní techniky a umístění vozového parku.
Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2013 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012.
Na akci bylo dne 15. 5. 2013 vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 4. 6. 2013. Dokončení akce se předpokládá 31. 10. 2014.
Na realizaci akce byla projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČ 25558692 vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce a činí částku cca 14 740 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 24. 5. 2013 předběžné oznámení veřejné zakázky Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu , které bylo zveřejněno dne 27. 5. 2013 pod ev. číslem VZ 355050. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2013-18, př. 1
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2013-18, př. 2
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-24-2013-18, př. 3
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2013-18, př. 4


OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

* odeslání Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 9. 7. 2013
* konec lhůty pro podání nabídek - 31. 7. 2013 ve 13.00 hod.
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaUsnesením 0933/19/2013/RK ze dne 28. 5. 2013 byl schválen stavební záměr akce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu včetně způsobu financování stavby.
Stanovisko OSV: Odbor sociálních věcí souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro podlimitní veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu . Výběr dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách a následná realizace díla dle schváleného stavebního záměru, zajistí jak propojení dvou doposud samostatných objektů v jeden provozní celek, tak i vybudování hospodářského objektu nezbytného k vlastní správě celého areálu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2013-18, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2013-18, př. 2;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-24-2013-18, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2013-18, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz