Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-32

RK-24-2013-32.doc  RK-24-2013-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-24-2013-32
NázevProjekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí prostředků Střední průmyslové škole Třebíč (dále jen SPŠ Třebíč ) na financování aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen projekt ) v roce 2013.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0406/05/2009/ZK schválilo uzavření trojstranné Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen smlouva ) a v souladu s jejím čl. 3 odst. 1) schválilo usnesením 0591/08/2012/ZK Roční specifikaci aktivit pro rok 2013, která obsahuje přehled aktivit a rozpočet projektu pro rok 2013 (materiál RK-24-2013-32, př. 1).
Partneři projektu se předběžně dohodli na pokračování projektu i po skončení druhé etapy v září 2013 (usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0591/08/2012/ZK). Než vstoupí v platnost nové dohody, je potřebné zajistit financování v období září - prosinec 2013 (pořízení notebooků pro žáky, odhad nákladů 480 tis. Kč).
V rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2013 jsou na podporu realizace projektu schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 000 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout SPŠ Třebíč prostředky ve výši 1 000 000 Kč na realizaci aktivit projektu v souladu se schválenou dokumentací - Roční specifikací aktivit pro rok 2013 dle materiálu RK-24-2013-32, př. 1 a na zajištění financování v období září - prosinec 2013. Prostředky budou použity na neinvestiční výdaje:
Lidské zdroje
- odměny (motivace pedagogického týmu) včetně odvodů
- plat a odvody manažera projektu;
Vybavení
- pořízení počítačů pro žáky.
Zároveň OŠMS navrhuje pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele: Příspěvek na provoz o částku 1 000 000 Kč na realizaci aktivit projektu. Prostředky budou škole poskytnuty v jedné splátce do 31. 7. 2013. Škola poskytnuté prostředky vyúčtuje za celý rok 2013 a vyúčtování včetně účetních dokladů zašle nejpozději do 31. 1. 2014 na OŠMS.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O finančních prostředcích je oprávněna rozhodovat v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika jsou schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 000 000 Kč na realizaci aktivit na podporu vzniku nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč.
Odbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému e-dotace pod ID O00140.0003.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 000 000 Kč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-24-2013-32.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz