Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-64

RK-24-2013-64.doc  RK-24-2013-64pr01.doc  RK-24-2013-64pr02.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-24-2013-64
NázevVeřejná zakázka na stavební práce SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně .
Uvedená akce spočívá v celkové rekonstrukci pavilonu stravování včetně přidružených komunikačních koridorů v areálu SPŠ a SOU Pelhřimov, p.o. Realizací veřejné zakázky bude dosaženo zabezpečení přípravy a výdeje stravy pro žáky a studenty ze ZŠ, SPŠ a SOU a učitelský sbor včetně zaměstnanců provozu ve vyhovujících provozních a hygienických podmínkách s tím, že bude zachována stávající kapacita kuchyně - tj. 1620 jídel denně.
Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2013 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012.
Na realizaci akce byla projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026 vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce a činí částku cca 48 600 000 Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 5. 2013 zveřejněným dne 23. 5. 2013 pod ev. č. 342760. Po celou dobu lhůty pro podání nabídek byla na profilu zadavatele uveřejněna v plném rozsahu zadávací dokumentace. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 25. 6. 2013 ve 11,00 hod. V této lhůtě přijal zadavatel celkem 8 řádných nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
Jednání hodnotící komise proběhlo dne 28. 6. 2013. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že dva uchazeči nesplnili kvalifikaci a budou zadavatelem vyloučeni ze zadávacího řízení. Následná kontrola nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek a zákonných požadavků na obsah a zpracování nabídky nezjistila žádné nedostatky. Hodnotící komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, podle stanoveného hodnotícího kritéria.
Z jednání komise pro otevírání obálek byl pořízen protokol, který je obsahem materiálu
RK-24-2013-64, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu RK-24-2013-64, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ 608 38 531 s nabídkovou cenou 38 710 390,29 bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo sestaveno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-24-2013-64, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaRada kraje rozhodla usnesením 0868/18/2013/RK ze dne 21. 5. 2013 o zahájení zadávacího řízení.
Stanovisko OŠMS: OŠMS doporučuje rekonstrukci kuchyně. Realizace je základem pro dlouhodobé komplexní řešení stravování žáků krajských středních škol v Pelhřimově a je v souladu s koncepcí SPŠ a SOU Pelhřimov jako krajského centra odborného vzdělávání. OŠMS souhlasí s návrhem usnesení, kterým rada kraje rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně dle materiálu RK-24-2013-64, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ 608 38 531 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce kuchyně ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz