Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2013-51

RK-24-2013-51.doc  RK-24-2013-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-24-2013-51
NázevPodstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDne 19. 2. 2013 byla na pobočku CRR Jihovýchod odeslána ke kontrole projektová dokumentace ke stavbě čtyř domů, jež se má uskutečnit v rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Pracovníci CRR projektovou dokumentaci předali MPSV, které ji odevzdalo externímu hodnotiteli. Dne 20. 5. 2013 byly na MPSV odevzdány zapracované připomínky. Jelikož projektová dokumentace nebyla dosud definitivně schválena, je nutné posunout termíny těchto výběrových řízení: 004 (Výběrové řízení na dodavatele stavby), 005 (Výběrové řízení na koordinátory BOZP), 006 (Výběrové řízení na TDS). Původně bylo plánováno, že tato VŘ proběhnou v termínu 1. 3. 2013 - 30. 6. 2013. Nově bude termín stanoven na období 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013. Zároveň na základě zkušeností zadavatele se zakázkami obdobného charakteru snižujeme předpokládanou hodnotu VŘ č. 005 z částky 200 000,- Kč bez DPH na částku 140 000,-Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že VŘ č. 003 na zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru již bylo ukončeno, je nutné snížit rozpočet projektu o rozdíl ceny vysoutěžené a ceny původně plánované. Zároveň je nutné 24 000 Kč (částka, o kterou byla navýšena cena dokumentace dodatkem smlouvy z důvodu nutnosti úprav dokumentace) z částky uhrazené dodavateli za zpracování projektové dokumentace přesunout do nezpůsobilých výdajů, neboť nebyly administrátorem projektu uznány jako způsobilé.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-24-2013-51, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-24-2013-51, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-24-2013-51, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2013-51, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2013-51, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 1. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz