Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2015 - 14.07.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
06Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
10Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
11Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12Udělená cena Kraji Vysočina, Krajskému úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem a navazující spolupráce
13Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
14Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
15Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
16Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
17Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - změna zapojeného subjektu
18Smlouva s umístění prvků CMS 2.0 s MVČR
19Návrh na rozhodnutí o změně příjemce dotace hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015
20Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
21Návrh opatření pro zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově naléhavé evakuace objektu
22Informace o aktivitách projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
23Pravidla Rady Kraje Vysočina
24Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
25Nařízení rady kraje č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
26Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
27Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Kraj Vysočina
28Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015
29Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
30Zrušení usnesení č. 0923/22/2007/RK a 0240/04/2007/ZK
31Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba , změna usnesení 0162/03/2008/ZK
32Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
33Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
35Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek , změna ceny nabývaných nemovitostí
36Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
37Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
38Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Křeptov - most ev. č. 602-017
39Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
40Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
41Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
42Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
44Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
45Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt HelpTeamUkraine
46Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
47Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
49Návrh na poskytnutí finančního daru městysu Okříšky a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství a Životní prostředí
50Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
51Průběžné a provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2015
53Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
54Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
55Zahájení koncesního řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
56Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
57Podstatná změna XIX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
58Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci konference Technické fórum 2015
60Změny ve školském rejstříku
61Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
62Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
63Poskytnutí finanční podpory na účast na Mistrovství Evropy v soutěžní orbě
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2015
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
66Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
68Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Senožaty 199
69Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
70Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
72Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
73Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
74Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
75Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz