Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-40

RK-22-2015-40.doc  RK-22-2015-40pr01.pdf  RK-22-2015-40pr02.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-22-2015-40
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného chodníkem v k. ú. Číhošť.
Obec Číhošť požádala o darování pozemku dle geometrického plánu č. 261-55/2014.
Dle geometrického plánu č. 261-55/2014 se z pozemku par. č. 1271 odděluje díl a , který se následně slučuje s pozemky par. č. 94/1 a par. č. 1289 ve vlastnictví obce Číhošť.
Pozemek par. č. 1271 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Číhošť na listu vlastnictví č. 126.
Návrh řešení OM navrhuje převést díl a o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického plánu
č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 12719 v k. ú. Číhošť na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem požadovaný pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl a o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz