Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-26

RK-22-2015-26.doc  RK-22-2015-26pr01.pdf  RK-22-2015-26pr02.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-22-2015-26
NázevNávrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) požádala dopisem ze dne 24. 6. 2015 Radu Kraje Vysočina o změnu účelovosti finančních prostředků určených pro KSÚSV na rok 2015. Dopis je přílohou materiálu RK-22-2015-26, př. 1. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0014/01/2015/ZK dne 27. 1. 2015 zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 a povýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro KSÚSV ve výši 28 610 300 Kč s účelovým určením na jmenovité akce na silniční síti.
Z důvodu komplikací v souběhu s dopravním omezením na železničním nadjezdu na silnici I/34 v Havlíčkově Brodě nelze v roce 2015 realizovat jmenovitou akci III/3470 Havlíčkův Brod, ulice Lipnická .
Návrh řešení KSÚSV žádá o provedení změn v seznamu jmenovitých akcí dle přílohy RK-22-2015-26, př. 2. Změna nebude mít vliv na objem finančních prostředků. Finanční krytí je zajištěno z úspor finančních prostředků z důvodu nerealizace akce III/34740 Havlíčkův Brod, ul. Lipnická v roce 2015 a zajištěním financování dodavatelských prací na akcích III/36068, 36070 podjezd trati SŽDC - Vícenice a III/35726 Jimramov - Sněžné z finančních prostředků schválených pro Kraj Vysočina z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změnu v seznamu jmenovitých akcí dle přílohy č. RK-22-2015-26, př. 2.
StanoviskaJelikož žádost KSÚSV o změnu účelu použití prostředků kraje nemá mít dopad do schváleného rozpočtu kraje na rok 2015, bere odbor ekonomický materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu v seznamu jmenovitých akcí dle materiálu RK-22-2015-26, př. 2.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz