Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-29

RK-22-2015-29.doc  RK-22-2015-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-22-2015-29
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci investiční akce II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky . Formou smlouvy o společném postupu zadavatelů se zadavatelé, Kraj Vysočina a obec Počítky, dohodli, že na financování dotčené veřejné zakázky se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací. Zakázka byla organizována jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 5 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-22-2015-29, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), s celkovou nabídkovou cenou ve výši 5 419 994,00 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-22-2015-29, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky dle materiálu RK-22-2015-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky nabídku podanou dodavatelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), v souladu s materiálem RK-22-2015-29, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz