Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-28

RK-22-2015-28.doc  RK-22-2015-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-22-2015-28
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na služby Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 . Veřejnou zakázku tvoří 12 částí. Zakázka byla organizována jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 2 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise jednu z nabídek z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-22-2015-28, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Dle ust. § 79 odst. 6 zákona platí, že hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. Jako nejvhodnější nabídka pro všechny části zakázky tak byla nabídka jediného uchazeče Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO: 40763439, s nabídkovou cenou pro:
část 1 ve výši 147 200 Kč bez DPH
část 2 ve výši 147 200 Kč bez DPH
část 3 ve výši 92 300 Kč bez DPH
část 4 ve výši 111 400 Kč bez DPH
část 5 ve výši 111 400 Kč bez DPH
část 6 ve výši 102 300 Kč bez DPH
část 7 ve výši 111 400 Kč bez DPH
část 8 ve výši 106 100 Kč bez DPH
část 9 ve výši 85 800 Kč bez DPH
část 10 ve výši 85 950 Kč bez DPH
část 11 ve výši 130 200 Kč bez DPH
část 12 ve výši 125 200 Kč bez DPH
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-22-2015-28, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 dle materiálu RK-22-2015-28, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 , pro všechny části veřejné zakázky, nabídku podanou dodavatelem Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO: 40763439), v souladu s materiálem RK-22-2015-28, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz