Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-05

RK-22-2015-05.doc  RK-22-2015-05pr01.xls
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-22-2015-05
NázevVyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného po činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla
do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než
100.000,- Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů
a způsobů vyřazení, je obsažena v materiálu RK-22-2015-05, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími
o nepotřebnosti majetku z 13. května 2015 a navrhuje jeho vyřazení:
- Videoduodenoskop, r. v. 1999, pořizovací cena 63.207,- Kč, zůstatková cena
32.847,- Kč;
- Videogastroskop, r. v. 1999, pořizovací cena 123.759,- Kč, zůstatková cena 64.324,- Kč;
- Videokolonoskop, r. v. 1999, pořizovací cena 108.867,- Kč, zůstatková cena
56.602,- Kč;
- Rektoskop, r. v. 1993, pořizovací cena 155.881,- Kč, zůstatková cena
0,- Kč;
- Elektrokoagulace, r. v. 2007, pořizovací cena 108.454,- Kč, zůstatková cena
56.363,- Kč.

Rektoskop Olympus byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne
1. června 2009, ostatní výše uvedený majetek získala nemocnice nákupem od Kraje, Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK, proto není účetně zcela odepsaný.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2015-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2015-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz